Kuinka lokalisointi auttaa yrityksiä menestymään globaaleilla markkinoilla

Kieli

2020-04-14-Esri-localization

Käännökset voivat auttaa yritystäsi saavuttamaan tavoitteensa. Kerromme tässä blogissa miten ja miksi. Lue lokalisoinnin asiantuntijan näkemykset, kuinka valita käännöskumppani ja mitä hyötyä on käännösten integroinnista osaksi liiketoimintamallia ja yrityksen strategiaa. Opi käytännön neuvojen avulla, kuinka välttää lokalisoinnin sudenkuopat ja kuinka tulla menestyväksi käännösten ostajaksi.

Asiantuntijanäkökulman tarjoaa lokalisoinnin asiantuntija Jonathan Turpin, joka vastaa Esrin kielipalvelujen hankinnasta.

Esri on paikkatietojärjestelmien maailmanlaajuinen markkinajohtaja, ja Esri ArcGIS on maailman tehokkain kartoituksen ja spatiaalisen analytiikan ohjelma. Esrin ohjelmistoja käyttää yli 350 000 organisaatiota kaikkialla maailmassa. Niitä käyttävät esimerkiksi maailman suurimmat kaupungit ja suurin osa maailman valtioista.

Esrin ja Acoladin yhteistyösuhde alkoi 12 vuotta sitten, kun Acolad otti hoitoonsa Esrin ruotsin kielen käännökset.

Ajan myötä Acolad sai käännettäväkseen yhä useampia kieliä ja sai lopulta hoidettavakseen kaikki 37 kieltä, joille oikeudellisia tekstejä käännetään. Se tarkoittaa, että olemme tämän vaativan tekstityypin käännösten ainoa toimittaja.


Tässä blogikirjoituksessa Jonathan Turpin kertoo näkemyksistään seuraavista aiheista:

 1. Miksi kääntäminen ja lokalisointi ovat tärkeitä Esrille?
 2. Miten käännökset auttavat yritystä saavuttamaan tavoitteensa?
 3. Miksi kääntämisen tulisi olla osa liiketoimintamallia ja strategiaa?
 4. Muistilista: Miten käännösten toimittajat kannattaa valita?
 5. Miten varmistan saumattoman yhteistyön kielipalveluyritysten ja lokalisoijien kanssa?
 6. Tuottavatko käännökset aitoa tuottoa sijoitetulle pääomalle?

Miksi kääntäminen ja lokalisointi ovat tärkeitä Esrille

Esrin tuotteita käytetään monissa maissa ja monilla kielialueilla sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Esri näkeekin selvää hyötyä siinä, että kaikille sidosryhmille ja käyttäjäyhteisöille pyritään antamaan tilaisuus käyttää järjestelmiä kunkin omalla kielellä.

Esrin sisältöjä käännetään nykyisin lähes 40 kielelle; vuosittain käännetään noin 100 miljoonaa sanaa. Globaalilla tasolla yhtiöllä on yli 80 jakelijaa ja 2 000 kumppania. Sen jälkeen, kun Esri alkoi mitata käännettyjen aineistojen määrää neljä vuotta sitten, kasvu on ollut vuosittain lähes 20 % – ja näyttää jatkuvan edelleen samansuuntaisena.

Koska Esri haluaa varmistaa kaikkien asiakkaiden tyytyväisyyden, sen yhteistyö kielipalveluyritysten kanssa on tiivistä. Näin jokaiselle kohdekielelle löydetään parhaat ratkaisut, ja sekä tuotteiden laatu että käyttäjäkokemus pysyvät erinomaisella tasolla kaikkialla maailmassa.

Esri vaatii käännöspalveluyrityksiltä huomattavaa joustavuutta. Työssä on noudatettava Esrin omaa työnkulkua, joka sisältää paikallisten jakelijoiden tekemän validoinnin. Esri luottaa paikallisten toimijoiden kykyyn antaa kriittistä palautetta, sillä he ovat oman maansa parhaita paikkatietojärjestelmiin liittyvien sisältöjen asiantuntijoita. Palautteen avulla parannetaan käännösten laatua monissa kohdekielissä hienosäätämällä käännösmuisteja ja kehittämällä termitietokantoja.

Usein käännösten tuottajilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä Esrin maakohtaisten kieliversioista vastaavien päälliköiden kanssa, jotka osaavat vastata kääntäjien kysymyksiin ja antaa tyyliohjeita. Tämä on Esrin lokalisointiohjelman erityinen vahvuus.

“Meidän on edelleen kasvatettava käännösten volyymia ja tuotantonopeutta. Olemme jatkuvasti kehittäneet ja optimoineet käännösprosessiamme ja muuttaneet työprosessejamme. Tämä on ollut meille välttämätöntä, ja Acolad on kulkenut mukanamme ja tukenut meitä aidosti muutosten aikana”, sanoo Jonathan Turpin.

Lue lisää Esrin ja Acoladin yhteistyöstä

Miten käännökset auttavat yritystä saavuttamaan tavoitteensa?

”Käännöksillä voi olla suuri vaikutus myyntiin kohdemarkkinoilla. Uskon, että monikielisyys on erittäin tärkeä osa yritystämme”, Jonathan sanoo.

Globaalisti toimiva yritys voi sopeutua eri markkinoille ja saavuttaa paikalliset kohderyhmät investoimalla paikalliseen sisältöön. Tekstien käännättäminen on avain menestykseen.

Jonathanin kokemuksen mukaan lokalisointi on uusilla kohdemarkkinoilla menestyksen edellytys. Kun Esrin tuotteeseen lisätään uusi kielivaihtoehto, kyseisellä markkina-alueella havaitaan yleensä aina myynnin kasvua.

Espanjankieliset tukisivut ja sisällöt ovat uusi esimerkki tästä. Kun lokalisoidut tukisivustoversiot tulivat saataville, sivustojen käytössä näkyi selvää kasvua. Sekä Esrin oma väki että kumppanit olivat sitä mieltä, että laadukkailla käännöksillä oli positiivinen vaikutus. Oli selvää, että lokalisoinnilla oli suuri vaikutus paikallisilla markkinoilla.

Jonathanin mukaan usein kuvitellaan, että englantia ymmärretään kaikkialla maailmassa. Esrin tapauksessa tämä saattaa kyllä olla totta järjestelmänvalvojien kohdalla; he voivat hyvinkin olla tottuneita käyttämään englantia toisena kielenään. Kenttätyöntekijät eivät kuitenkaan välttämättä osaa puhua tai lukea englantia.

Jos tuotetta tai ohjelmistoa ei lokalisoida, käyttäjät saattavat olettaa, että se on tarkoitettu vain englanninkielisille käyttäjille, eikä sitä odoteta myytävän muille. Globalisaatio on avannut markkinoita, mutta tuotteiden, investointien ja teknologian menestyminen globaalilla tasolla edellyttää paikallisten kielten ja kulttuurien huomioimista.

”Jos halutaan tavoittaa globaali yleisö, on tiedettävä, miten maailma ja sen talous toimivat; on tärkeää ymmärtää, että olemme kaikki sidoksissa toisiimme. Kaikki alueet Euroopasta Aasiaan ja Amerikkaan ovat saman kokonaisuuden osia”, sanoo Jonathan.

Jos tuotetta halutaan markkinoida globaalisti, lokalisointiin on kiinnitettävä huomiota alusta alkaen. Jos esimerkiksi ohjelmistoa on tarkoitus käyttää muilla alueilla, lokalisointi parantaa sen mahdollisuuksia kilpailla sellaisilla alueilla, joilla on käytettävissä myös paikallisesti tuotettuja työkaluja ja tuotteita. Jos lokalisointia ei suunnitella heti alusta alkaen, vaan uusille markkinoille lähtemisestä päätetään vasta myöhemmin, aineistojen sovittaminen voi olla työlästä.

Käännöstarpeiden huomioiminen ajoissa on käytännöllinen tapa säästää paljon aikaa ja rahaa. Alalla käytetään termiä internationalisointi, kun tarkoitetaan tuotteen käännös- ja lokalisointitarpeiden huomioimista suunnittelussa.

Kääntämisen tarkoituksena on edistää yhtiöiden ja organisaatioiden menestystä globaaleilla markkinoilla ja lisätä tuotteiden myyntiä eri puolilla maailmaa.

Miksi kääntämisen tulisi olla osa liiketoimintamallia ja strategiaa?

Lokalisointistrategia välittää vahvan viestin tuotteen tai palvelun käyttäjille: heidän oma kielensä ja kulttuurinsa on tärkeä. Se osoittaa, että yritys välittää asiakkaistaan, arvostaa heidän aluettaan yhtä paljon kuin omaansa ja haluaa investoida lokalisoituun versioon saman verran energiaa ja ajatustyötä kuin alkuperäiseenkin.

Aidosti globaalin yrityksen on huomioitava materiaalien käännöstarpeet liiketoimintamallissa ja tuotekehitysstrategiassa. Kohdekieleen ja -kulttuuriin sovitetut markkinointiviestit ja dokumentaatio vastaavat paikallisten markkinoiden tarpeisiin. Käännöksiin sijoitettu pääoma tuottaa kasvua myyntiin. 

Kun lokalisointitarpeet ovat osa liiketoimintastrategiaa ja tuote on suunniteltu niin, että se on helppo muokata toisia markkinoita varten, varsinainen lokalisointiprosessi voi olla hyvinkin suoraviivainen. Uusien tuotteiden ja tuoteversioiden lanseeraus kohdemarkkinoille sujuu nopeammin, kun viestit ja terminologia ovat yhtenäisiä ja käännökset saadaan hyvän pohjatyön ansiosta nopeasti. Näin syntyy myös kustannussäästöjä.

Miten Esrin käännös- ja lokalisointitarpeet ovat kehittyneet?

Esrin käännöstarpeet ovat muuttuneet paljon viimeisten viiden vuoden aikana. Esri on laajentunut uusille alueille, ja yhtiön kasvu tarkoittaa myös käännettävien sisältöjen lisääntymistä. Mukaan tulee monia haastavia osa-alueita, kuten juridiset käännökset monille eri kielille.

2020-04-14-Acolad-Esri-Co-Operation

Esrin kasvaessa huomattiin, että sisäisen markkinointitiimin ja lokalisointitiimin yhteistyötä piti vahvistaa, jotta markkinointikäännöksistä saatiin mahdollisimman toimivia. Esri on myös käännättänyt monia pääsivustonsa osia, jotta eri sidosryhmät voidaan tavoittaa tehokkaasti.

Lokalisointitiimi on laajentanut käännöstenhallintajärjestelmää niin, että käännösten tilaaminen on sujuvoitunut ja vaatii nyt paljon vähemmän työtä. Järjestelmää kehitetään edelleen vastaamaan jatkuvasti lisääntyvään tarpeeseen. Työkalujen on pysyttävä kasvavien sisältömäärien tahdissa.

”Jatkuva kehitys on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämiselle. Meidän on varmistettava riittävä kapasiteetti, jotta voimme tarjota uusille markkina-alueillemme tarvittavat sisällöt. Olemme lisänneet valikoimaan uusia kieliä ja uusia tuotteita. Sen seurauksena käännösvolyymimme kasvaa noin 20 prosentin vuosivauhtia”, Jonathan kertoo.

Kaikkia sisältöjä ei ole mahdollista käännättää. Tämä pätee myös Esrin toimintaan. ”Meidän on tehtävä yhtiötasolla päätöksiä siitä, mitkä sisällöt käännetään. Valinta on paljon vaikeampi kuin voisi kuvitella. Voimme esimerkiksi joutua valitsemaan, mitkä tuotteet tai tuotteiden osat käännetään, ja mille kielille”, Jonathan selittää.

Esri on suunnitellut yhteisen työnkulun ja tehnyt sopimuksen jakelijoiden kanssa uusien kielien lisäämisen käytännöistä. Päätökset perustuvat markkinoiden tarkasteluun ja jakelijoiden tietoon siitä, mitkä ovat aktiivisimmat käyttäjäryhmät.

Muistilista: Miten käännösten toimittajat kannattaa valita?

Oikeiden käännöstoimittajien valinta on yksi hankalimmista tehtävistä, kun käännöspalvelujen hankintaa aletaan pohtia. Koska Jonathanilla on paljon kokemusta käännös- ja lokalisointipalvelujen ostamisesta eri puolilta maailmaa, pyysimme häneltä neuvoja, joista käännösten hankinnan alkutaipaleella olevat yritykset voisivat hyötyä.

Jonathanin suositukset käännös- ja lokalisointipalvelujen hankintaan:

1. Mieti, haluatko toimia yhden suuren toimittajan vai useiden pienempien kanssa

Erilaisiin käännöstarpeisiin sopii erilainen hankintatapa. Usein paras vaihtoehto on valita yksi suuri käännöspalveluyritys.

Jos haluat toimia pienempien yritysten kanssa, kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin freelancekääntäjiin tai pienyrityksiin, tai yhdistellä erilaisia toimittajia.

2. Pienet yritykset: tutustu käännösprosesseihin

Jos edustat pientä yritystä etkä ole ennen ostanut käännöksiä, kannattaa luottaa valitsemasi kielipalveluyrityksen asiantuntemukseen.

Varmista kuitenkin myös, että tunnet käännösprosessin kulun. On tärkeää ymmärtää työnkulku ja tietää, miksi käännös vaatii joskus odotettua enemmän aikaa.

3.Suuret yritykset: kysy kielipalveluyritykseltä tai ulkoiselta konsultilta, miten pääset parhaiten alkuun

Jos edustat suurta yritystä etkä ole ennen ostanut käännöksiä, on hyvä kysyä kielipalveluyritykseltä tai ulkoiselta konsultilta neuvoja palvelujen hankinnan aloittamiseen.

Voi myös olla hyvä ajatus käydä joissakin lokalisointialan konferensseissa, joita järjestetään eri puolilla maailmaa. Näissä tapahtumissa pääset osaksi yhteisöä ja tapaat käyttäjiä ja kielipalveluyritysten edustajia.

4. Hyödynnä oman yrityksesi resursseja käännösten laaduntarkistuksessa

Älä epäröi käyttää oman yrityksesi resursseja. Esrissä käytetään käännösten validoinnissa apuna globaaleja jakelijoita ja maakohtaisia tarkistajia. He antavat palautetta siitä, mikä käännöspalvelujen tarjoaja tuottaa rahalle parasta laatuvastinetta.

5. Arvioi käännösten laatua

Joskus on hyödyllistä tehdä käännöstesti, jonka tarkistaja ei saa tietoonsa testattavaa kohdetta. Voit pyytää paikallisia resursseja arvioimaan käännösten laatua. Asiantuntijoiden palautteen perusteella voit sitten tehdä perustellun päätöksen.

6. Perusta päätökset dataan

Kun tarkastelet käännösten hintoja kyseisen toimittajan laatutasoa vasten, käytä päätösten pohjana monipuolista palautetta ja dataa.

7. Mieti kustannuksia vasta viimeiseksi

Kun arvioit sokkotarkistuksia ja testejä, voi olla hyvä katsoa hintoja vasta lopuksi. Aseta ensin käännökset paremmuusjärjestykseen ja paljasta sitten niiden hinnat.

Näin voit varmistaa, että arvioit käännösten laatua juuri niillä kriteereillä, jotka ovat tärkeimpiä tuotteen kohdemarkkinoilla menestymisen ja käännösinvestoinnin tuoton kannalta. Vaikka käännösten hinnoissa olisi selkeitä eroja, ota silti myös nämä näkökohdat huomioon.

8. Ota maakohtaiset tarkistajat mukaan tarjousprosessiin

Jos pyydät palveluntuottajilta tarjouksia, ota maakohtaiset arvioijat aidosti osaksi päätöksentekoa; he tuntevat kohdekielet ja kulttuurisen kontekstin.

9. Selvitä palveluntarjoajien käännös- ja lokalisointiprosessin nopeus testaamalla

Voi olla hyvä idea testata, miten nopeasti palveluntarjoaja tuottaa käännökset ja lokalisoinnin.

Esri lähettää alihankkijoilleen käännöstyön, jolle on arvioitu tietty tuotantoaika alan yleisten käytäntöjen mukaisesti, ja seuraa onnistumista.

10. Varmista, että kumppanisi toimittaa käännökset aikataulujen mukaisesti

Valitsitpa minkä tahansa kielipalvelujen tuottajan tai tuottajien yhdistelmän, seuraa toimitusten aikataulujen toteutusta.

Näin pysyt tilanteen tasalla ja pystyt suunnittelemaan tuotelanseerausten, päivitysten ja markkinoille viennin aikataulut oikein.

11. Vaadi aina aihealueen asiantuntemusta

Kun pyydät kielipalvelukumppaniltasi uuden tarjouksen, vaadi aina, että kääntäjä tuntee tekstiesi aihealueen. Tarjoa täydentävää koulutusta, joka parantaa käännösten laatua.

12. Varmista, että kääntäjät saavat palautetta

Kun kääntäjille annetaan palautetta koko prosessin ajan, he saavat tilaisuuden oppia kohdekielisiltä asiantuntijoilta.

 

Miten varmistan saumattoman yhteistyön kielipalveluyritysten ja lokalisoijien kanssa?

Hyvä yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa sisäisistä tiimeistä ostajaan ja kielipalvelujen tuottajiin on avain onnistuneeseen käännös- ja lokalisointikumppanuuteen. Myös Esrin Jonathan Turpin painottaa yhteistyön merkitystä. ”Hyvä viestintä muuttaa kaiken. Ensin saatetaan olla sitä mieltä, että käännös on erittäin huono eikä mikään suju. Asioiden selvittämisen jälkeen ollaan aivan toista mieltä: ’Puhuimme asiasta ja korjasimme muutamaa kohtaa, ja nyt kaikki on kunnossa!’” Sanoo Jonathan.

Erityisesti IT- ja ohjelmistoalalla lokalisointi ja internationalisointi ovat kiinteä osa useimpia sovelluksia. Lokalisointi ja internationalisointi ovat kaksi eri asiaa. Tuote internationalisoidaan niin, että se on helpompi lokalisoida. Kääntäminen taas on osa lokalisointia. Hyvä viestintä on alusta asti oleellinen osa onnistunutta yhteistyötä. Toinen tärkeä asia on varmistaa, että internationalisointi- ja lokalisointitiimien odotukset kohtaavat. Tämä tasoittaa tietä sujuvalle ja tehokkaalle käännösprosessille ja paremmalle yhteistyölle kielipalvelujen tuottajien kanssa.

Jos tuote ei ole käynyt läpi internationalisointiprosessia, lokalisointi voi olla haastavaa ja toimiva viestintä ostajan ja kielipalveluyrityksen välillä on entistäkin tärkeämpää.

Jonathanin parhaat vinkit hyvään yhteistyöhön ostajan ja käännöspalvelujen tarjoajan välillä:

 • Avain onnistumiseen on viestintä. On tärkeää keskustella huolenaiheista ja ongelmista, sillä se auttaa osapuolia ymmärtämään toisiaan paremmin. Kaikki yritykset kohtaavat huolenaiheita; olennaista on osata käsitellä niitä oikein. Kaikkien on tiedettävä, mitä heiltä odotetaan ja mitä toinen osapuoli haluaa.
 • Selvitä ongelmat mahdollisimman nopeasti, jotta ne eivät ehdi riistäytyä hallinnasta.
 • Tiivis yhteistyö käännösalihankkijoiden kanssa muodostuu verkkokokouksista, sähköposteista ja puheluista.
 • Kannusta kääntäjiä tapaamaan tarkistajia ja pitämään heihin ahkerasti yhteyttä.
 • Erota käännösvaihe selkeästi tarkistusvaiheesta. Varmista, että vastuut ja vaiheet pysyvät selkeästi erillään. Käännös- ja tarkistustiimit tekevät yhteistyötä, mutta eivät välttämättä puhu koskaan suoraan toisilleen.
 • Viestintäyhteyden muodostaminen auttaa usein ratkaisemaan avoimia kysymyksiä.
 • Organisoi suora viestintä paikallisen organisaation kanssa. Aikaerojen vuoksi kysymysten, vastausten ja tarkennusten lähettämiseen ja vastausten saamiseen voi kulua useita päiviä. Maakohtainen kanava kysymysten lähettämiseen voi säästää paljon aikaa.
 • Kokoa termitietokanta ja luo yrityksellesi tarvittaessa myös lyhyt tyyliopas. Termitietokanta toimii yrityksen yhteisenä sanastona, johon kerätään brändiin, yhtiöön ja tuotteisiin liittyviä termejä. Termitietokannan avulla voidaan jakaa tietoa kätevästi kaikille kääntäjille ja parantaa näin tekstien yhtenäisyyttä.
 • Kaikki käännös- ja lokalisointipalvelujen tarjoajat käyttävät käännösmuisteja. Käännösmuisti on yleensä aina asiakkaan omaisuutta, olipa käytössä mikä lokalisointiohjelmisto tai -työkalu tahansa. Käännetyt lauseet tallentuvat käänösmuistiin segmentteinä. Jos lause esiintyy teksteissä uudelleen, kääntäjän ei tarvitse kääntää sitä, vaan hän voi vain tarkistaa muistin tarjoaman käännöksen ja tarvittaessa tehdä siihen pieniä muutoksia. Käännösmuisti säästää asiakkaalle paljon rahaa, sillä vain uusista käännössegmenteistä maksetaan täysi hinta. 

Tuottavatko käännökset aitoa tuottoa sijoitetulle pääomalle?

”Käännös maksaa itsensä takaisin – mutta siihen voi kulua hieman aikaa.”

Jonathan kertoo huomanneensa, että jotkin yritykset säikähtävät kääntämisen ja lokalisoinnin kustannuksia. Esrillä kuitenkin uskotaan, että käännökset ovat investointi, josta saadaan konkreettista tuottoa ja hyötyä kaikille osapuolille.

Jonathanin neuvot käännösinvestoinnin kustannusten arviointiin:

 • Saattaa tuntua oudolta, että käännökset hinnoitellaan sanamäärän mukaan. Et ehkä osaa ensin hahmottaa, millaisista työmääristä on kyse. Yleensä asiakas kuitenkin hyötyy sanahinnasta, sillä toistuvasta sisällöstä annetaan usein huomattava alennus.
 • Alueiden välinen hintavaihtelu voi myös yllättää, jos aiempaa kokemusta lokalisointialasta ei ole. Käännös esimerkiksi kiinan kieleen voi olla edullisempi kuin käännös ruotsin kieleen, koska paikalliset kääntäjät luonnollisesti toimivat oman maansa taloudellisessa ympäristössä.
 • Jos aiot investoida käännöksiin, sinun on oltava tietoinen niihin liittyvistä kustannuksista. 
 • Jos edustat pientä yritystä, joka vasta aloittaa tuotteiden lokalisointia ja käännösten tilaamista, älä säikähdä aloituskustannuksia.
 • Voi mennä vuosi, ennen kuin investointi alkaa maksaa itseään takaisin; sisältöjen kääntämiseen ja tuotteen lanseeraukseen kuluu aikaa.

Muista, miten tärkeää yrityksellesi on lokalisoida tuote, jotta se menestyy uusilla markkinoilla!

Seuraavat kehitysaskeleet

Nopeammin, enemmän, edullisemmin...

Esrin kasvaessa edelleen myös käännösprosessin halutaan sujuvan nopeammin, edullisemmin ja tehokkaammin. Samalla on tärkeää säilyttää korkea laatu. Kehitteillä on monia kiinnostavia työkaluja, kuten uusi alusta ja käännöstenhallintajärjestelmä. Esri on myös kiinnostunut jatkuvan lokalisoinnin palvelusta, jossa pienten käännösten käsittely on automatisoitu.

Tärkein uusi asia on kuitenkin konekääntämisen tutkiminen ja sen selvittäminen, miten konekääntäminen vaikuttaisi yhtiön työnkulkuihin ja nykyiseen käännösten tarkistusprosessiin sekä kääntäjien osuuteen lokalisointiprosessissa. Kyseessä on merkittävä muutos, mutta Acolad kulkee Esrin rinnalla valmiina sovittamaan palvelut Esrin kehittyviin tarpeisiin – niin kuin se on tehnyt jo yli 12 vuoden onnistuneen yhteistyön ajan.

Esri

Esri ArcGIS on maailman tehokkain kartoituksen ja spatiaalisen analytiikan ohjelmisto. ArcGIS on käytössä yli 350 000 organisaatiossa kaikkialla maailmassa. Sitä käyttävät esimerkiksi maailman suurimmat kaupungit ja suurin osa maailman valtioista.

Toimistot yli 80 maassa tekevät Esristä aidosti globaalin yrityksen. Sen 15 tutkimuskeskusta edustavat innovaation terävintä kärkeä. ArcGIS-ohjelmisto ja -sovellukset yhdistävät kartoitusta ja data-analytiikkaa älykkääksi paikkatietojärjestelmäksi. Ne sopivat kaikenkokoisten organisaatioiden digitaalisen vallankumouksen välineeksi.

Esrin kehittyneeseen kartoitukseen ja analytiikkaan liittyvät myös 137 maan viralliset väestötiedot. Järjestelmää käytetään laajasti eri aloilla arkkitehtuurista, teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta terveyspalveluihin, vesi- ja kuljetusinfrastruktuuriin, yleisen turvallisuuden ylläpitoon ja luonnonvarojen hoitoon – ja tässä on lueteltu vain muutamia esimerkkejä. Lue lisää Esrin sivuilta

Mikä on paikkatietojärjestelmä?

Paikkatietojärjestelmä (GIS) on datan keräämisen, hallinnan, analysoinnin ja visualisoinnin väline. Se perustuu maantieteeseen ja yhdistää monenlaista dataa. Spatiaaliset sijainnit analysoidaan ja niistä luodaan visualisaatioita, joihin lisätään tietokerroksia karttojen ja 3D-aineiston avulla.

Jonathan Turpin: ”GIS on hyvin kiinnostava järjestelmä; kaikki tarvitsevat sitä, mutta monet eivät tiedä, mikä sen nimi on, tai oikeastaan edes sitä, että tällainen järjestelmä on olemassa. Sitä käytetään päivittäin melkein huomaamatta, esimerkiksi jos halutaan tietää, montako kertaa työmatkalla on käännyttävä oikealle. GIS auttaa ratkaisemaan asian.”