Miten verkkosivustojen lokalisointi ja ohjelmistojen kääntäminen etenevät käytännössä?

Kieli

2020-04-02-Website-and-Software-Localization

Sanotaan, että pelkkä puhe on turhaa: on myös ryhdyttävä sanoista tekoihin.

Brändiuudistuksen myötä siirryimme uuteen kotiimme, verkkosivustolle www.acolad.com. Siirtyminen jo olemassa olevalle verkkosivustolle ei ole niin yksinkertaista, miltä se ehkä kuulostaa. Muutos edellytti runsaasti uusien sisältöjen tuottamista, mutta myös runsaasti kääntämistä, sillä sivustosta piti luoda suomen, ruotsin ja tanskan kieliversiot.

Oletko tullut ajatelleeksi, että lähes kaikki käyttämiesi sovellusten, ohjelmistojen ja verkkosivustojen sisältö on käännetty ainakin yhdelle vieraalle kielelle tai lokalisoitu muille markkinoille? Se tarkoittaa lähes kaikkea tekstiä, jonka näet laitteidesi näytöllä sekä valikoissa, pudotusvalikoissa, painikkeissa, ikkunoissa ja asetuksissa.

Lisäksi se tarkoittaa ohjelmistojen, sovellusten ja sivustojen mittavia ohjeistoja ja oikeudellisia tekstejä. Esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulo edellytti yrityksiltä pitkiä lisäyksiä verkkosivustoille, yleensä monella kielellä.

Ohjelmistojen ja verkkosivustojen käännös- ja lokalisointihankkeet ovat yleensä laajoja: aineistoa käännetään samanaikaisesti monelle kielelle. Kielipalvelujen tarjoajien asiantuntemuksen avulla voit varmistaa, että saat tällaisista hankkeista mahdollisimman suuren hyödyn.

Verkkosivuston lokalisointihankkeen laajuus on yleensä 5 000–10 000 sanaa. Verkkokauppojen käännöshankkeissa sanoja voi olla miljoonia, ja sisältö muuttuu jatkuvasti, kun uusia tuotteita lisätään ja vanhoja poistetaan.

Omassa hankkeessamme meidän oli kiinnitettävä erityistä huomiota myös versiointiin ja pidettävä tarkasti kirjaa käännöstyön jälkeen tehdyistä muutoksista, kun sovitimme tekstiä sivuston uuteen ulkoasuun. Lisäksi oli varmistettava, että syntyperäiset kielentarkastajat käyvät läpi lopulliset kieliversiot. Pieniä virheitä syntyy helposti esimerkiksi silloin, kun tekstiä kopioidaan sisällönhallintajärjestelmästä toiseen, etenkin RTF-muodossa.

Ohjelmistojen käännöshankkeissa tekstiä on usein yli miljoona sanaa ja termit toistuvat. Lisäksi aikataulut ovat yleensä tiukkoja, joten eri kielten kääntäjien on työskenneltävä samanaikaisesti. Usein aineistoa työstää samanaikaisesti 10–20 kääntäjää, eli hankkeen tehokas koordinointi on ratkaisevan tärkeää.

Verkkosivustojen lokalisointi ja ohjelmistojen kääntäminen ovat ehkäpä teknisesti vaativimpia erikoispalveluja, joita tarjoamme. Asiakkaat toimittavat tekstejä ja ohjekirjoja monissa muodoissa, kuten tietokannasta tuotuina XML-tiedostoina tai pelkkänä tekstinä tai pelkkää tekstiä sisältävinä Excel-tiedostoina, joihin on yhdistetty HTML-kokonaisuuksia ja HTM-tiedostoja. Niitä ei yleensä voida muuntaa käännöstyökalujen vakioformaatteihin. Siksi kielipalvelujen tarjoajan on toisinaan asennettava asiakkaan omat työkalut ja opeteltava käyttämään niitä.

Lisäksi meidän on varmistettava, että ohjekirjoissa käytetyt termit vastaavat ohjelmiston käyttöliittymän termejä.

TERMINOLOGIA ON USEIN HAASTEELLISTA

Sopivien kääntäjien valinta on tärkeää: on valittava asiantuntijoita, joilla on kokemusta verkkosivustojen lokalisoinnista ja ohjelmistojen kääntämisestä. Kääntäjien on myös hallittava haasteelliset hankkeet, joissa ohjeita voi olla saatavilla niukasti, ja pystyttävä tulkitsemaan niihin liittyvää vaikeaa kieltä ja terminologiaa. Lisäksi heidän on pystyttävä tekemään nopeasti asiantuntevia päätöksiä.

Parhaassa tapauksessa asiakas lähettää viiteaineistoa ja nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa esimerkiksi epäselviä kohtia koskeviin kysymyksiin. Yhteyshenkilöä ei kuitenkaan aina ole käytettävissä.

Hankkeissa tulee usein vastaan merkkijonoja, joissa ei ole asiayhteyttä tai selitystä, ja tekstin ovat voineet kirjoittaa ohjelmoijat kielellä, joka ei ole heidän äidinkielensä. Siksi tekstiä voi olla vaikea tulkita. Esimerkki:

“Connstring missing” – on epäselvää, mitä ”connstring” tarkoittaa. Se voi tarkoittaa samaa kuin ”connection string”, mutta kääntäjä ei voi olla varma.

Joissakin tapauksissa ohjeistot, ohjekirjat, käyttöoppaat tai käyttäjän ohjetekstit on käännetty jo aiemmin. Silloin ohjelmiston käännökset on mukautettava olemassa oleviin käännöksiin. Yleensähän ohjelmisto käännetään ensin ja sen jälkeen muut aineistot.

Terminologia voi olla haasteellista, vaikka käytettävissä olisikin aiempia käännöksiä ja termistöjä. Lisäksi ohjelmiston tai sovelluksen osat on voitu kääntää eri aikoina ja kääntäjät ovat vaihtuneet. Silloin voi käydä niin, että kaksi termiä on käännetty samalla tavalla. Se on ongelma, jos nämä kaksi termiä tulevat vastaan samassa lauseessa.

Eräässä hankkeessa elevation ja height oli käännetty ruotsiksi höjd. Käännettävässä tekstissä oli lause: ”The map can show either the elevation or the height.” Siitä kääntäjä huomasi heti, että sanat eivät olleet synonyymejä. Ongelma kuitenkin ratkesi 15 minuutissa: asiakkaan projektipäällikkö kertoi, että ”elevation” tarkoitti korkeutta merenpinnasta ja ”height” tarkoitti korkeutta maanpinnasta.

Ilman asiakkaan projektipäällikköä asian selvittelyyn olisi tarvittu lukuisia sähköpostiviestejä kääntäjän, asiakkaan ja meidän projektipäällikkömme välillä, kun ongelma olisi ensin kuvailtu ja sitten etsitty asiantuntija, joka pystyy ratkaisemaan sen. Meidän mielestämme asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö on aina paras ratkaisu.

Englannista käännettäessä yksi yleisistä haasteista on, että englannissa yhdyssanat kirjoitetaan usein erikseen. Jos asiayhteys puuttuu, voi olla vaikea päätellä, onko sana verbi, adjektiivi vai substantiivi. Esimerkki:

“Process variables” – onko tämä substantiivi, kuten lauseessa ”these are the process variables”, vai onko kyseessä verbi ja substantiivi, kuten lauseessa ”you must process the variables”?

Ja miten jaotellaan “decision point item type property dialog”?

LIIAN VÄHÄN TAI LIIKAA TIETOA

Joskus asiakkaat voivat toimittaa turvallisuussyistä vain ehdottomasti välttämättömimmän viiteaineiston. Asiakas voi esimerkiksi tilata neljän rivin käännöksen ohjekirjaan mutta ei voi lähettää koko ohjekirjaa taustatiedoksi.

Toisinaan tilanne on päinvastainen: käännöstoimisto saa satoja tiedostoja, jolloin termejä on etsittävä valtavasta aineistosta.

Esimerkki: jos luettelossa on yhden tai kahden sanan kokonaisuuksia aakkosjärjestyksessä, voi olla vaikea päätellä, että ”We” on lyhenne sanasta ”Wednesday” eikä monikon ensimmäisen persoonan pronomini.

XML-tiedostojen teksteissä on sisäisiä tunnisteita (merkitty seuraavassa violetilla), jotka on käännettävä. Tunnisteilla merkitään esimerkiksi ohjelmiston käyttöliittymän termit ja lihavoinnit. Tekstissä voi olla myös hakemistotermejä (merkitty seuraavassa punaisella), jotka eivät kuulu varsinaiseen lauseeseen mutta jotka on silti käännettävä.

Hakemistotermit on merkitty punaisella oheisessa esimerkissä, josta näkyy tällaisten elementtien epäkäytännöllisyys: ne katkovat lauseita ja tekevät sanajärjestyksistä epäluontevia.

XML_example

Kääntäjien on tiedettävä, miten tällaiset elementit käsitellään. Heidän on osattava käyttää oikeita asetuksia, jotta he voivat tunnistaa pulmalliset elementit. Heidän on myös oltava tietoisia niihin liittyvistä ongelmista, kuten sanajärjestyksistä, joita ei saa muuttaa. Yllä olevassa esimerkissä väärinkäsitysten riskiä olisi voitu pienentää sijoittamalla (punaiset) hakemistotermit niin, että ne tulevat ennen lausetta tai sen jälkeen.

XML-tiedostomuodossa olevissa ohjelmistoissa ja ohjekirjoissa lauseet on joskus jaettu ulkoisilla tunnisteilla, jotka toimivat Word-ohjelmassa kappalemerkkeinä. Esimerkki:

<para>Tämä lause jatkuu</para>

 

<para>>uudessa segmentissä</para>

Yritysten omat käännöstyökalut sopivat usein erinomaisesti projektipäälliköille, ohjelmoijille ja suunnittelijoille mutta voivat valitettavasti olla hankalia ja joustamattomia kääntäjille.

Osaan vanhoista työkaluista ei voi liittää käännösmuisteja, joten kääntäjät joutuvat tekemään muistiinpanoja ja hakemaan itse termejä.

Viimeisinä mutta eivät vähäisimpinä tulevat ohjelmistojen kääntämiseen ja verkkosivustojen lokalisointiin liittyvät aikataulupaineet. Monille ohjelmistoyrityksille on erittäin tärkeää julkaista tuote ja sen tukiaineistot samanaikaisesti usealla kielellä.

MITEN NÄMÄ HAASTEET VOITETAAN?

Usein eri kielten kääntäjien on työstettävä aineistoa samanaikaisesti. Yhtenäisyyden varmistaminen edellyttää käännöspalvelujen tarjoajalta hyvää laadunvarmistusta, jotta kysymykset käsitellään ja käännökset tarkistetaan asianmukaisesti.

Aiemmin kullakin kääntäjällä oli oma käännösmuistinsa, joka piti lähettää yleensä päivittäin hanketta koordinoivalle käännöstoimistolle. Yksittäisten kääntäjien käännösmuisteista koottiin päivitetty käännösmuisti, joka lähetettiin taas kaikille kääntäjille.

Koska käännöshankkeessa on yleensä useita kääntäjiä, uusien ohjelmistotermien seuranta ja yhtenäisyyden varmistaminen esimerkiksi painikkeissa ja valikoissa oli vaativa tehtävä.

Nykyään suuri joukko kääntäjiä voi käyttää samaa käännösmuistia yhtä aikaa. Se tarkoittaa, että terminologia on välittömästi kaikkien käytettävissä. Tämä vähentää epäjohdonmukaisuuksia merkittävästi.

On tärkeää, että lähdetekstissä on käytetty yhdenmukaista terminologiaa. Niin vältetään sekaannukset käännösvaiheessa sekä tilanteet, joissa kaksi lähdetekstin termiä tai useampia on käännetty samalla tavalla.

Termistöjen ja sanastojen käytön tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa. Excel-muodossa olevat sanastot voidaan usein muuntaa helposti käännöstyökalun käyttämään muotoon, mikä lyhentää käännösaikaa selvästi. Termistöjen avulla virheelliset käännökset voidaan etsiä laadunvarmistuksessa automaattisesti.

LAADUNVARMISTUS

Käännöstoimistot käyttävät laadunvarmistuksen työkaluja ja prosesseja, jotka on sisällytetty käännöstyökaluihin ja -ohjelmiin. Niiden avulla tarkistetaan esimerkiksi terminologia ja muotoilu. Kääntäjien on silti oltava erittäin tarkkoina, sillä monet laadunvarmistuksen työkalut eivät hallitse sijamuotoja tai yhdyssanoja. Ne myös usein olettavat, että muut kielet noudattavat englannin rakenteita. Rajoituksistaan huolimatta laadunvarmistuksen työkalut ovat arvokkaita apuvälineitä.

Lopuksi muutama sana Acoladin kokeneelta lokalisoinnin asiantuntijalta:

“Kääntäjillämme on pitkä kokemus ohjelmistojen käännöksistä eri erikoisaloilla. Kokemuksensa ansiosta he osaavat etsiä uusia termejä nopeasti ja tarkasti sekä luoda uusia termistöjä asiakkaiden kanssa. He myös oppivat nopeasti käyttämään uusia työkaluja. Emme ehkä tiedä kaikkea, mutta tiedämme varmasti, mistä löydämme tarvitsemamme tiedon.”

Käy tutustumassa verkkosivustoomme!

Lue lisää käännöspalveluistamme!