Monipuolinen sisältö parantaa e-learningin tuloksia

Sisältö

2020-03-21-e-learning-and-rich-content

Edellinen blogiartikkelimme oli johdanto moderniin e-learningiin. Siinä korostimme muun muassa sitä, että luova, monipuolinen ja pedagogisesti suunniteltu sisältö tuottaa erinomaisia oppimistuloksia.

Tässä artikkelissa keskitymme monipuoliseen sisältöön ja kerromme myös, miten yritykset voivat täyttää oppimistarpeensa laatimalla sisältöä luovasti, monipuolisesti ja pedagogisesti.

Monipuolinen sisältö voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin:

Tekstisisällöt ja visuaaliset sisällöt

 • tekstimuotoilut
 • kuvitus
 • infografiikka
 • tiedostot (kuten PDF ja Word)

Interaktiiviset ja pelilliset elementit

 • avatarit
 • simulaatiot
 • vedä ja pudota -toiminnot
 • ajastetut elementit
 • interaktiiviset juonet
 • klikattavat elementit
 • käyttäjän valintojen mukaan muuttuva polku
 • saavutukset, kuten tasot, palkinnot ja pistetaulut

Liikkuva kuva, audio ja suorat sisällöt

 • videot
 • webinaarit
 • audiotiedostot
 • animaatiot
 • virtuaalitapaamiset

Monipuolinen sisältö tarkoittaa kaikkea verkon tukemaa sisältöä.

Sähköisen oppimisen sisältötyökalujen teknisen kehityksen myötä monipuolisen sisällön käyttäminen on nyt entistä helpompaa ja edullisempaa, ja sisältöä voidaan myös mukauttaa käyttäjien oppimistarpeisiin.

Monipuolista sisältöä on lähes kaikissa sovelluksissa, portaaleissa ja verkkosivustoissa. Sähköinen oppiminen kuitenkin eroaa esimerkiksi verkkosivustolla käynnistä, sovelluksen käytöstä tai videon katselusta.

Tehokkaassa e-learningissä on tärkeää, että tavoite pidetään koko ajan mielessä.

Sähköisen oppimisen kokonaisuuksissa kaiken – sisällön, tehtävien ja simulaatioiden – tulisi tähdätä asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Siksi tarvitaan pedagogista suunnittelua.

Pedagogisessa sisällössä tieto esitetään muodossa, joka edistää oppimista mahdollisimman tehokkaasti. Tieto jaetaan pieniksi, kerralla omaksuttaviksi paloiksi, jotka järjestetään johdonmukaisesti.

Tavoitteena on tehdä kaikesta uudesta tiedosta helposti saatavaa, ymmärrettävää ja muistettavaa.

Esimerkiksi pitkät tekstijaksot muokataan eri kanaviin ja apuna käytetään videota, audiota, animaatiota ja interaktiivisia elementtejä. Tämä tekee materiaalista entistä kiinnostavampaa ja lisää oppimismotivaatiota. Kiinnostavuus taas on keskeistä erinomaisissa oppimistuloksissa.

Kun e-learningin sisältö on monipuolista ja pedagogisesti suunniteltua, seuraava vaihe on tehdä oppimiskokemuksesta interaktiivisempi, jotta sisältö on entistä kiinnostavampaa ja siten myös tehokkaampaa.

Tarvitaan aktiivista interaktiivisuutta.

Teknisen asiakirjan lukeminen, havaintoesityksen katsominen ja ohjeiden kuuntelu ovat esimerkkejä passiivisesta toiminnasta. Interaktiivinen oppimateriaali edellyttää oppijalta aktiivista osallistumista.

Interaktiivisuus parantaa oppijoiden sitoutumista, oppimisen laatua ja uuden tiedon omaksumista.

Miten monipuolisesta sisällöstä tehdään interaktiivista?

Interaktiivisia tehtäviä on monenlaisia. Yleisimmin käytetyt tehtävätyypit ovat:

 • käyttäjän valintojen mukaan muuttuvat polut
 • pisteiden kerääminen (josta voidaan palkita)
 • valintatehtävät (aikarajoitus)
 • vedä ja pudota -toiminnot.

Kiinnostavuutta ja oppimisen iloa voidaan edelleen lisätä pelillistämällä tehtävät:

 • saavutukset (esim. tasot, pistetaulut ja palkinnot)
 • simulaatiot, joissa hyvät tai huonot lopputulokset riippuvat oppijan aiemmin tekemistä valinnoista.

Esimerkiksi kolmesta peräkkäisestä oikeasta vastauksesta voi saada palkinnon.

Kurssin eri osat voidaan myös järjestää ikään kuin pelin tasoiksi. Kun oppija on suorittanut yhden tason, hän pääsee siirtymään seuraavalle.

Pelilliset ominaisuudet sitouttavat oppijaa oppimateriaaliin ja lisäävät oppimismotivaatiota. Oppija palaa mielellään kurssin pariin.

Ihmisten tapa omaksua tietoa on muuttunut kymmenen viime vuoden aikana. Enää ei haluta istua pitkiä aikoja vastaanottamassa passiivisesti uutta tietoa. Sen sijaan halutaan nopeita ja ytimekkäitä ratkaisuja, jotka pitävät oppijan mielenkiintoa yllä monella tasolla.

Teknologian kehitys luo jatkuvasti uusia tapoja kiehtovaan oppimiseen ja vuorovaikutukseen oppijoiden kanssa. Voit tehostaa sähköistä oppimista esimerkiksi seuraavilla uusilla ja vanhoilla tavoilla:

 • Käytä tarinankerrontaa: Kaikissa kulttuureissa kerrotaan tarinoita. Ne viihdyttävät ja opettavat, ja niillä ylläpidetään omaa kulttuuria ja moraalisia arvoja. Tarinassa on oltava vähintään juoni, henkilöhahmot ja kerronnallinen näkökulma. Kiehtovat, tunteisiin vetoavat tarinat voivat muuttaa e-learningissä tapaa, jolla oppijat tuntevat, ajattelevat, toimivat ja käyttäytyvät, sillä ne sitouttavat oppijoita ja tuovat heidät mukaan tarinaan.
 • Anna oppijoille mahdollisuus reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen kouluttajan tai valmentajan kanssa virtuaalisissa tapaamisissa. Tapaamiset toteutetaan liittämällä verkko-oppimisjärjestelmä portaaliin. Oppijat saavat yhteyden opettajaansa tai valmentajaansa linkin välityksellä. He voivat täydentää oppimaansa kysymällä kysymyksiä ja saamalla selventäviä lisätietoja ja uusia näkemyksiä. Heidän motivaationsa vahvistuu, ja heitä kannustetaan saavuttamaan oppimistavoitteensa.
 • Yhteisölliset oppimisratkaisut edistävät sosiaalista oppimista. Yleensä se tarkoittaa ohjattua oppimista ryhmässä. Voit käyttää esimerkiksi webinaarityökalua, joka tuo oppijat yhteen paikasta riippumatta. He voivat keskustella keskenään sekä kouluttajan tai valmentajan kanssa. Oppimistuokio voidaan tallentaa oppimiskirjastoon tai sisällyttää tuleviin oppimismateriaaleihin.
 • Verkkopohjaisia keskusteluryhmiä käytetään yhä useammin myös sähköisen oppimisen välineinä. Oppijat voivat keskustella ja kertoa oppimisen tarpeistaan ja tuloksistaan turvallisessa, suljetussa ympäristössä. Siellä jaetun tiedon avulla oppimissisältöä voidaan kehittää ja parantaa edelleen. 

Acoladilla on omaa pedagogista asiantuntemusta. Meillä on yli 40 vuotta kokemusta yrityskoulutuksesta ja yli 200 ammattitaitoista kouluttajaa. Tarjoamme laadukkaimmat oppimissisällöt e-learningissä, verkkokoulutuksessa, lähiopetuksessa ja webinaareissa. Haluatko tietää, miten luomme oppimissisältöjä?

Ota yhteyttä!


Miten tuottaa kiinnostavaa sisältöä käyttäjille?

Lataa maksuton e-kirjamme modernista e-learningistä.

Siinä kerromme:

 • mitattavien oppimistulosten hyödyistä
 • nykyisin käytettävistä harjoitustehtävistä ja muista sisällöistä
 • neljästä esimerkkitapauksesta, jotka havainnollistavat e-learningin soveltamista osaamisen kehittämisessä, organisaatiomuutoksissa, tuotelanseerauksissa ja sidosryhmämarkkinoinnissa.

Lataa maksuton 48-sivuinen e-kirjamme modernista e-learningistä!