5 tips om översättning för CRO:er

Life science

5-translation-tips-for-CROs-Header

Internationella studier från CRO:er är viktiga för läkemedelsindustrin, men de omfattande föreskrifterna från olika styrande organ gör att det är en komplicerad procedur att genomföra en klinisk prövning. Dessutom tillkommer utmaningen att återskapa studierna i olika länder och på olika språk med en bibehållen hög nivå av korrekthet och konformitet.

Översättning för CRO:er förutsätter ett dedikerat team av språkexperter med specialistkunskaper och erfarenhet av läkemedelsindustrin. Att välja rätt översättningsbyrå är nyckeln till att lyckas med internationella kliniska prövningar – medicinsk översättning av hög kvalitet kan bokstavligen rädda liv.

Här ger vi fem tips om översättning inom life science:

1. Förbered en detaljerad brief

Det är vanligt att man inte tänker på att göra en brief i översättningsprojekt för CRO:er. I allmänhet beror det på tidsbrist eller på att man underskattar hur viktig en brief är. Men en detaljerad brief gör att ett översättningsprojekt löper på smidigare. Att förstå kontexten som översättningen ska användas i hjälper översättaren att fatta de bästa besluten i arbetet, vare sig det handlar om vokabulär eller formatering.

Det är särskilt viktigt för en översättare att veta vilken målgrupp översättningen är avsedd för – ska dokumentet användas till patienter eller av sjukvårdsanställda? Det har betydelse för huruvida man använder medicinska termer, till exempel ’myalgi’ eller lekmannatermen ’muskelsmärtor’.

Det är också till hjälp för översättaren att få veta vad dokumentet ska användas till när det är färdigt, om CRO:n kan tillhandahålla denna information.

2. Använd en ordlista med specifika termer

Ordlistor är mycket användbara för medicinöversättare eftersom deras översättningar måste vara helt korrekta. Det är mycket viktigt i kliniska studier där de tekniska termerna kan vara mycket lika varandra, men ibland har kritiska skillnader vad gäller innebörd eller användning. Användningen av en ordlista garanterar konsekvensen i en text, särskilt när flera översättare arbetar med samma översättningsprojekt.

Ordlistor kan inkludera:

Tekniska/medicinska termer Hypertension (franska) Hypertension (engelska – medicinsk term)
High blood pressure (engelska – lekmannaterm)
Akronymer och förkortningar EKG (Elektrokardiogramm) (tyska) ECG eller EKG (electrocardiogram) (engelska)
Egennamn La OMS (Organización Mundial de la Salud) (spanska) WHO (World Health Organization) (engelska)
Stilguide Fas IV jämfört med fas 4

 

3. Kontroll av översättningar med hjälp av tillbakaöversättning

En teknik som kallas back-translation eller tillbakaöversättning används under processen att översätta dokument för kliniska studier. Inledningsvis gör en översättning av texten till målspråket. Därefter översätts texten tillbaka till original(käll)språket av en oberoende språkexpert som inte har sett originaldokumentet.

Back-translation-SV

Tillbakaöversättningen jämförs med originaltexten och kan användas för att visa på nyanser i innebörd (t.ex. för en kund som inte kan målspråket) eller för att identifiera eventuella felaktigheter när det gäller betydelse och språklig stil.

Denna process är särskilt viktig vid medicinöversättning, där minsta felöversättning kan få allvarliga konsekvenser. På grund av kravet på att texterna måste vara helt korrekta, används ofta tillbakaöversättning som en del i en process som kallas språklig validering.

4. Bekräfta instrumentens validitet med hjälp av språklig validering

Språklig validering används för att säkerställa att alla deltagarna förstår exakt samma innebörd och ton i ett dokument som har översatts till många språk för samma studie. Den är därför en viktig del av att kontrollera validiteten hos ett instrument, såsom ett frågeformulär för användning för patientrapporterade utfall (PRO).

Processen inbegriper flera steg:

Översättning
  • Två översättare arbetar på olika håll för att översätta ett dokument från källspråk till målspråk.
Konsolidering
  • De två översättningarna jämförs och sammanfogas till en enda version.
Tillbaka-översättning
  • Den konsoliderade översättningen översätts tillbaka till källspråket.
Jämförelse
  • Tillbakaöversättningen jämförs med originaltexten och alla eventuella felaktigheter rörande innebörd korrigeras.
Testning
  • Både originaldokumentet och översättningen testas på små grupper för att säkerställa att de tolkas på samma sätt.
Korrektur-läsning
  • Den slutgiltiga översättningen korrekturläses.

 

Om man inte gör någon språklig validering finns det en risk för partiskhet i resultaten av studien, på grund av att patienter i olika länder riskerar att tolka frågor på olika sätt. På samma sätt som man lägger ned stor möda på fysiska verktyg som används i prövningen, är den här grundliga processen mycket viktig för att säkerställa att textbaserade instrument är exakta och korrekta.

Den sista delen av den språkliga valideringen är gemensam för alla översättningar…

5. Korrekturläs allt arbete noggrant

Ett viktigt sista steg i alla översättningsprojekt är noggrann korrekturläsning för att söka efter fel i stavning och grammatik, eventuella inkonsekvenser och formateringsproblem.

Språkexperterna arbetar med översättningar till sitt modersmål för att säkerställa att texten är tydlig och att stil och ton passar kontexten. Därefter ska översättningen jämföras med originaltexten för att kontrollera att alla detaljer har översatts korrekt.

Uppgiften att korrekturläsa kräver stor uppmärksamhet på detaljer och goda kunskaper om ämnet, liksom de nödvändiga språkkunskaperna.

Söker ditt företag en översättningspartner för dina internationella kliniska studier? Kontakta oss.

Hämta vår kostnadsfria e-bok om ’Bästa praxis för översättningar inom läkemedelsindustri’.

 

Hämta e-bok