Auktoriserade översättningar och bestyrkta dokument

Ekonomi och juridik

Blog photo size (5)

Juridiska texter utgör en dubbel utmaning för professionella översättare. Under översättningsprocessen får de möjlighet att använda sina språkkunskaper i ett sammanhang som kräver minutiös noggrannhet och samtidigt inta en nyckelroll när det gäller den juridiska tillämpningen av ett officiellt dokument. För att utföra jobbet krävs stor teknisk skicklighet kombinerat med djupgående kunskaper om det rättssystem där texten ska användas. Professionella översättare som utför bestyrkta eller auktoriserade översättningar erbjuder sina kunder dokument som är juridiskt giltiga och håller garanterad kvalitet.

När behöver man en bestyrkt översättning?

När ett juridiskt dokument behöver skickas till en myndighet i kundens hemland eller något annat land kan översättningen behöva bestyrkas av en person med särskild behörighet. I Sverige är det av Kammarkollegiet auktoriserade översättare som utför bestyrkta översättningar. I engelskspråkiga länder talas det bland annat om att översättningar är ”certified”, ”sworn” eller ”notarized”. Och i andra länder finns det naturligtvis andra benämningar. I de flesta fall och länder är den här sortens översättningar de enda format på juridiska handlingar som lokala myndigheter och domstolar godtar. Några exempel är dokument som är kopplade till civilstånd, exempelvis födelse-, vigsel- och dödsbevis, liksom diplom och betyg, juridiska utlåtanden eller bolagsregisterutdrag. Men listan kan förstås göras mycket längre.


Behöver du en bestyrkt översättning? Kontakta oss!

En viktig kontroll

Det är viktigt att veta att det finns olika typer av bestyrkta översättningar i olika länder och att de inte har samma juridiska giltighet överallt. I Sverige brukar oftast en översättning som har utförts av en auktoriserad översättare godtas av svenska myndigheter. För att översättningen ska bli giltig i andra länder kan det krävas en apostille, som utfärdas av notarius publicus. En apostille gäller normalt i alla stater som har undertecknat Haagkonventionen från 1961. För andra stater kan det behövas legalisering, som ombesörjs av utrikesdepartementet. Det är viktigt att tänka på att en översättning som godkänns i ett land kanske inte är giltig i ett annat land. I vissa länder, som Frankrike, är det domstolarna som auktoriserar översättare. I andra länder, som USA och Storbritannien, finns det inte edsvurna eller auktoriserade översättare, men översättningar kan godkännas av motsvarigheten till notarius publicus. I Storbritannien kan översättningarna också förses med en apostille av utrikesministeriet.

Som du märker så skiljer sig reglerna och kraven åt avsevärt mellan olika länder! För att undvika risken för onödigt merarbete rekommenderar vi starkt att du som kund kontaktar de juridiska myndigheterna i landet ifråga innan du beställer någon form av bestyrkt eller auktoriserad översättning. Våra kundansvariga team hjälper dig gärna att ta reda på vilken typ av översättning som behövs för just din situation. Så här säger en av våra kunder från ett stort hälsovårdsföretag: ”Det jag uppskattar med att arbeta med Acolad att de har stor erfarenhet av att hantera översättningar för myndigheter i olika länder och kan ge mig råd om vilka dokument jag behöver framställa.”

Ett dokuments juridiska giltighet beror på vilka överenskommelser som finns mellan ursprungslandet (det land som utfärdat det officiella dokumentet) och mållandet (det land där det översatta dokumentet ska användas). En bestyrkt översättning följer en speciell process och därigenom kan leveranstiderna bli lite längre jämfört med en standardöversättning. Därför erbjuder vi service dygnet runt så att du kan få en offert och starta projektet nästan omedelbart.

Blog photo size (4)

Översättarens roll

En översättare som producerar någon typ av bestyrkt eller auktoriserad översättning har en dubbel roll. Samtidigt som översättaren fungerar som en leverantör av översättningstjänster så är han eller hon även involverad i den officiella auktoriseringen av det slutgiltiga dokumentet. Översättaren bidrar därför direkt till det juridiska värdet av den text som han eller hon har översatt. För att bli auktoriserad översättare i Sverige måste en översättare ha klarat ett översättningsprov med höga krav som anordnas av Kammarkollegiet. I andra länder finns motsvarande regler – ibland handlar det om prov, ibland om att översättaren måste ha svurit en officiell ed inför en domstol. När översättningsarbetet är slutfört sätter översättaren sin stämpel på dokumentet, vilket innebär att domstolar och myndigheter betraktar det som juridiskt giltigt.

Våra juridiska översättare har både språklig och juridisk expertis och arbetar med advokater och jurister och andra översättare med erfarenhet av juridisk översättning för att säkerställa att texterna är korrekta och exakta.

Vad innebär det att en översättning är bestyrkt?

En bestyrkt översättning av ett dokument måste uppfylla ett antal krav (som också kan variera mellan olika länder). Den måste innefatta ett intygande om att översättningen överensstämmer med källtexten jämte översättarens stämpel och namnunderskrift. Översättaren måste tydligt uppge sitt fullständiga namn, ange att han eller hon är auktoriserad översättare eller motsvarande och vilken språkriktning som auktorisationen avser.

I vissa länder kan översättarens namnunderskrift vid behov i sin tur bestyrkas av en lokal myndighet, exempelvis borgmästaren. Det måste tydligt framgå att det rör sig om en översättning och källspråket måste anges. Formateringen bör helst följa den i originaldokumentet. Det måste finnas en tydlig sidnumrering, och det måste framgå var dokumentet slutar. Sådana säkerhetsåtgärder bidrar till att skydda innehållet mot bedrägliga tillägg.  

Hur lång tid tar det?

Ofta (men mer sällan i Sverige) brukar det land där översättningen ska användas stipulera att underlaget för en bestyrkt översättning av ett officiellt dokument måste vara originaldokumentet och inte en kopia. Det är viktigt att detta krav beaktas när man beräknar översättningens leveranstid. Kunder kan vara tveksamma till att tillhandahålla officiella originaldokument på grund av den extra tidsåtgången. De kan också känna en oro för att dokumentet ska tappas bort eller bli stulet. Men en auktoriserad översättare kan faktiskt neka till att arbeta med ett elektroniskt dokument eller en kopia. Översättaren har rätt att begära direkt tillgång till originaldokumentet för att kunna vara säker på att det är äkta. Det är en befogad begäran och ett bevis på den auktoriserade översättarens integritet, eftersom det visar att han eller hon följer de regler som medföljer befogenheterna. I regel räknas leveranstiden från den tidpunkt då översättaren mottar originalet (i pappersform) av det dokument som ska hanteras.

Det är ytterst viktigt att översättaren får den slutgiltiga versionen av källdokumentet redan när översättningsprocessen inleds. När bestyrkandesteget har slutförts kan översättaren inte göra några ytterligare ändringar i dokumentet. Om det tillkommer tillägg i sista minuten, måste hela bestyrkandeprocessen tas om från början: skriva ut den nya översättningen, stämpla och skriva under på alla sidor av översättningen och källtexten samt skicka översättningen per post. Med tanke på hur minutiöst den här processen måste genomföras kan även minsta lilla ändring ha stor betydelse för kostnaderna och leveranstiderna för en bestyrkt översättning.

Det är alltså bäst att tillhandahålla ett fullständigt originaldokument redan från början av processen för att säkerställa att alla inblandade har en tydlig förståelse för översättningens leveranstider och deadlines. På Acolad strävar vi alltid efter att hålla oss inom tidsramarna, hur akuta de än är, utan att kompromissa med kvaliteten på den levererade översättningen. Vår Legal & Finance-division kan ge en offert inom en timme och finns tillgängliga 24/7 för att hjälpa dig med brådskande översättningsprojekt.

Blog photo size (6)

Giltigheten för en bestyrkt översättning

När den bestyrkta översättningen har levererats är översättarens arbete avslutat, men det är inte nödvändigtvis slutet på processen. Som vi nämnde ovan kan den auktoriserade översättarens namnunderskrift i vissa fall behöva intygas både på översättningen och på originalet. Beroende på vilket land det handlar om kan det här bestyrkandeförfarandet behöva genomföras hos kommunala myndigheter, hos en notarius publicus eller i tillämpliga fall hos en lokal handelskammare. För att inte förlora tid under bestyrkandeprocessen rekommenderar vi starkt att du kontaktar lokala myndigheter och ber dem kontrollera att dina dokument och din akt uppfyller gällande krav.

När den bestyrkta översättningen har producerats och levererats får den status av ett officiellt dokument på samma sätt som dokumentet på källspråket. Följaktligen är det bara det bestyrkta originaldokumentet som kan överlämnas till juridiska eller administrativa myndigheter – kopior är inte juridiskt giltiga. Det finns inget juridiskt slutdatum för giltigheten för dokument som utfärdats av auktoriserade eller edsvurna översättare, även om det kan finnas undantag för vissa dokument relaterade till civilstånd.

Säkerhet har högsta prioritet

Vi tar säkerheten och konfidentialiteten för personuppgifter på största allvar och det gör även våra leverantörer. Auktoriserade översättare omfattas därför av samma regelverk kring konfidentialitet som alla andra som är yrkesverksamma inom det här området. De behåller bara arbetsfilerna i några månader efter att den bestyrkta översättningen har levererats, och därefter måste de förstöras.

Hitta rätt översättningsbyrå

För att sammanfatta det hela så kräver bestyrkta översättningar specifik expertis från en professionell översättare som har djupgående juridiska kunskaper. På grund av arbetets detaljerade natur är det extra viktigt att vända sig till en språkleverantör som har djupgående kunskaper om processen kring bestyrkta översättningar och som kan förmedla kontakt med en lämplig översättare. Vi på Acolad arbetar med ett nätverk av kvalificerade professionella översättare som kan hjälpa dig att översätta dina dokument för användning i andra länder. Om du har frågor om eller vill ha hjälp med auktoriserade översättningar, bestyrkta översättningar, edsvurna översättningar eller andra sorters certifierade översättningar så är du varmt välkommen att kontakta oss.


Kontakta oss