Exempelcase: elearning för intern kompetensutveckling

Utbildning och kurser

2020-04-08-eLearning-in-competence-development

I vår tidigare blogg om elearning tog vi upp hur varierande innehåll leder fram till bättre resultat inom elearning, särskilt om det är interaktivt och spelifierat.

Den här gången ska vi ta upp hur oerhört mångsidig elearningen är, och hur den kan anpassas för olika deltagare och utbildningsmål. Det här gör vi genom att titta på ett mycket vanligt exempelcase när det gäller elearning, nämligen intern kompetensutveckling.

Låt oss börja med de grundläggande kraven för de allra flesta elearningkurser.

I vårt exempel är utbildningsmålet för organisationens HR-avdelning att utveckla och bibehålla medarbetarnas förmåga att ge kunderna service på ett annat språk. Det finns många situationer som kräver att medarbetarna hanterar internationella kunder: från rutinmässiga serviceärenden till komplexa frågor som bara uppstår någon gång ibland.

Elearningen ska:

  • anpassas till medarbetarnas befintliga kunskapsnivå
  • presentera ny information på ett strukturerat och enkelt sätt
  • anknyta till verkliga jobbsituationer och kundcase för att ge medarbetarna verktyg och kunskaper som de kan omsätta i sitt arbete
  • tillhandahålla standardiserade, mätbara utbildningsresultat som främjar organisationen i flera år
  • vara tillgänglig för alla medarbetare oavsett var de befinner sig eller vilken tid de föredrar att genomföra kursen

Men det som gör elearningen speciell är hur mycket den kan skräddarsys och hur den kan omfatta interaktiva utbildningslösningar – båda är beprövade metoder för att förbättra inlärningskvaliteten. I det här exemplet har organisationen kategoriserat medarbetarna som antingen A) huvudsakligen flytande på andraspråket eller B) behöver mer hjälp med språket innan de kundorienterade kunskaperna kan förbättras.

När kursdeltagare delas in i grupper utifrån sin kunskapsnivå kan de som börjar på en lägre nivå gå tillbaka till kursen senare och tillgodogöra sig det mer avancerade materialet. Det gör att utbildningsmaterialet blir ännu mer användbart för organisationen.

I det här fallet inleds elearningen med en självutvärdering för att bedöma medarbetarnas kunskaper i det andra språket, och hur väl rustade de är för att hantera internationella kunder på det aktuella språket. Utbildningsmaterialet kan sedan anpassas för grupperna, vilket säkerställer att båda grupperna får det utbildningsmaterial och de övningar och tester som är lämpliga för deras verkliga kunskapsnivå.

För grupp A kan utbildningsmaterialet levereras genom animerad storytelling eller video och inlärningen kan ske genom relaterbara exempel som baseras på exempelfall som HR har sammanställt utifrån återkoppling från kunder. Interaktiv storytelling förmedlar information i logiska, lättbegripliga textavsnitt, animationer och mindre övningar, som uppmuntrar deltagaren att fundera igenom de lämnade svaren.


Proffstips! Virtuell utbildning och webbinarier

Om man adderar ett virtuellt utbildningsalternativ till den befintliga elearningen är det enkelt för medarbetarna att kontakta lärarna i exempelvis språk, kommunikation och kulturell kompetens för att begära enskilda lektioner. Medarbetarna får ett värdefullt tillfälle att ställa frågor, ta emot feedback och korrigeringar av fel samt få stöd och uppmuntran.

Webbinarier gör det möjligt för deltagarna att delta i professionellt assisterade webbdiskussioner om ämnet för utbildningen. Det är ett bra sätt att förbättra utbildningens kvalitet och skapa en positiv och gemensam utbildningsupplevelse i hela teamet.

Kontakta oss om du vill veta hur du och din  organisation kan lägga till webbinarier i er elearning


För grupp B utgår kursen från medarbetarnas aktuella kunskapsnivå och skräddarsys utifrån det språk som används i den specifika branschen. Fokus ligger på språkets praktiska användning, vokabulär och grammatik. Interaktiva övningar mellan utbildningsstegen bidrar till att aktivera kursdeltagarna och ger dem användbara tips om hur de kan använda språket i det dagliga arbetet.

De interaktiva övningarna fungerar också som små tester, vilket gör det möjligt för deltagarna att mäta sina framsteg gentemot en viss standard. Om kursdeltagarna tycker att en övning är svår att klara kan de enkelt repetera kursen, eller gå tillbaka till den svåra delen senare, istället för att försöka slutföra hela kursen vid ett tillfälle.


Vill du veta mer om vilka möjligheter elearning erbjuder och hur den kan anpassas utifrån behoven hos olika användargrupper?

Hämta vår kostnadsfria e-bok om modern elearning.

I den kan du läsa om:

  • Fördelarna med att ha mätbara utbildningsresultat.
  • Vilka typer av övningar och annat innehåll som ofta används idag.
  • Fyra fallstudier som visar hur elearning kan användas för kompetensutveckling, organisationsförändringar, nya produktlanseringar och marknadsföring till olika aktörer.

Hämta vår kostnadsfria e-bok: En renässans för elearning