Så kan företag åtgärda brist på arbetskraft genom språkutbildning

Innehåll

2020-01-15-Labor-Shortage-and-Language-Training-illustration2

I den här bloggen förklarar vi hur språkutbildning i det lokala språket kan hjälpa företag att hantera bristen på kompetent arbetskraft.

Att hitta rätt medarbetare är en utmaning som nästan alla företag måste hantera. Det behövs rätt personal både för krävande specialistuppgifter och löpande arbetsuppgifter. Internationaliseringen måste också stödjas av medarbetarna, särskilt när det krävs lokala kunskaper om den nya marknaden som annars inte finns tillgängliga. Bristande tillgång till kvalificerade medarbetare kan hämma tillväxten och i värsta fall till och med innebära att viktiga grundläggande uppgifter inte kan utföras. Vad kan man då göra om det råder brist på arbetskraft i branschen?

Ja, man kan hitta en mängd outnyttjad potential hos invandrare och man kan även rekrytera utomlands.

I vilka situationer behövs språkutbildning?

Även om arbetskraftsbrist är en svår och mångfacetterad fråga så finns det sätt att hantera den. Att stärka utbildningen som erbjuds via skolor och liknande åtgärder kommer att förbättra situationen, men det kan ta åratal innan man ser effekterna av sådana åtgärder. Det finns hjälp att få mot akut brist på arbetskraft, både utomlands och på det lokala planet.

Åtgärda bristen på kompetenta medarbetare

Det råder brist på kvalificerad personal, särskilt inom IT-området. Till exempel rapporteras det ofta om att det saknas programmerare, och behovet av kvalificerad arbetskraft kommer bara att öka under de kommande åren. Utöver IT-branschen behövs det också arbetskraft inom spelbranschen, som har gått väldigt bra i både Sverige och Finland i flera år nu.

Men bristen på kvalificerad arbetskraft är inte bara begränsad till IT-branschen. Det behövs professionell arbetskraft inom flera områden och den personal som är lämplig kanske inte ens utbildas lokalt. Så den logiska lösningen är att leta utomlands. Om personalen eftersöks inom Europa hjälper den fria rörligheten för arbetskraft till att minimera byråkratin. När man söker efter medarbetare utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska man tänka på att den juridiska definitionen av tillgänglighet på lokal arbetskraft inte tillämpas för experter och personer med särskild kompetens.

Det är i det här läget det blir aktuellt att diskutera språkutbildningens roll för att lösa de problem som uppkommer. Det är en sak att hitta medarbetare med rätt kompetens och locka dem att komma och jobba i ett annat land. Det är en helt annan utmaning att få dem att stanna kvar.

Personer som flyttar till Sverige eller någon annan av de nordiska länderna kan med största sannolikhet engelska. Det engelska språket har antagligen redan används under anställningsintervjuerna och andra förhandlingar. De praktiska arrangemangen, tillståndsfrågor och andra liknande saker kan enkelt hanteras på engelska. Men vad behövs då det lokala språket till? Jo, i praktiken för all social interaktion både i professionella sammanhang och på fritiden.

Syftet med språkutbildningen är att hjälpa den utländska arbetstagaren att integrera sig i den nya levnads- och arbetsmiljön. Även om det går att klara sig med engelska så pratar kollegorna oftast det lokala språket över lunchen och vid fikapauserna Om en medarbetare har tagit sig till det nya landet på egen hand kan de bristande språkkunskaperna leda till att de sociala kontakterna blir väldigt begränsade. Om arbetsgivaren då erbjuder språkutbildning och utbildning i interkulturell kommunikation visar företaget att man investerar i den nya medarbetaren och dennes integration i den nya miljön. Det är också positivt när medarbetaren vet att andra litar på hans eller hennes arbete.

Inför den här bloggposten har två invandrare och två erfarna språklärare intervjuats. Och samma sak kom faktiskt upp i nästan alla intervjuer. Om man inte kan det lokala språket känner man sig nästan oundvikligen utanför. För att stärka samhörigheten är det mycket viktigt att man kan delta i vardagliga diskussioner. Samma sak tog också upp i intervjun här nedan, där en ABB-medarbetare som flyttat till Sverige från USA berättar om sina erfarenheter av språkutbildning.

En avhandling som lagts fram vid universitetet i Jyväskylä handlar om just det här ämnet. Under arbetet med avhandlingen studerades den sociala inlärningen av finska språket på arbetsplatsen. Resultaten visar att kunskaperna i det lokala språket har stor betydelse för det sociala samspelet på arbetsplatsen, och i ännu högre utsträckning utanför jobbet. Det är mycket viktigt att lära sig det lokala språket i en främmande miljö, i synnerhet om invandraren har för avsikt att stanna permanent.

Hjälp med internationalisering

En utmaning när det handlar om internationalisering är att förstå den nya marknaden. Förutom den lokala kulturen behöver man känna till de lokala affärssederna. Till exempel är lagstiftningen inom Europa till stora delar harmoniserad. Men utanför Europa kan verksamhetsmodellerna och affärsklimatet skilja sig väsentligt från vad man som företagare är van vid. Därför behövs det medarbetare som känner till de lokala sedvänjorna. Om ingen lokal organisation ska etableras på den nya marknaden är det naturligt att de anställer en medarbetare som har rätt kompetens i företagets hemland. Då behövs det språkutbildning som knyter den nya medarbetaren till den nya arbetsgivaren och den nya levnadsmiljön.

Att lindra resursbristen

Förutom specialiserade experter så råder det också brist på arbetskraft inom yrken som inte kräver högre utbildning. Spektrumet av arbetsuppgifter kan vara väldigt stort. Inom exempelvis detaljhandel och logistik finns det många jobb som inte kräver högre utbildning. Det finns också många vakanser inom städföretag. Det handlar oftast om manuellt praktiskt arbete. Antalet kandidater är inte tillräckligt stort för att tillsätta vakanserna och personalomsättningen är ofta ganska omfattande.

I det här fallet krävs mer organisation för att hitta medarbetare utomlands. Här kommer lagstiftningen om tillgängligheten på lokal arbetskraft in i bilden och formaliteterna kring att hämta in medarbetare kan ta lång tid. Det finns dock en stor och omedelbart tillgänglig resurspool som ofta förbises: invandrare som redan lever i landet. De kan ha begränsade kunskaper i det lokala språket och deras engelskakunskaper är inte alltid så bra. Bristande språkkunskaper är en av anledningarna till att invandrare inte går vidare i rekryteringsprocesser. Men det finns många vanliga arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis kräver att man talar det lokala språket flytande. Även i det här fallet kan det dock finnas behov av språkutbildning.

När man saknar ett gemensamt språk kan språkutbildningen användas för att underlätta kommunikationen. När medarbetaren väl lär sig språket blir det mycket enklare att ge instruktioner och genomföra introduktionsutbildning och andra åtgärder som förbereder personen för arbetet. Om medarbetaren redan har vissa språkkunskaper kan språkutbildningen användas för att utveckla kunskaperna i så hög utsträckning att de kan hantera kundtjänstuppgifter på det lokala språket.

2020-01-15-Labor-Shortage-and-Language-Training-illustration1

I det här fallet hjälper språkutbildningen till att överbrygga språkbarriärer både internt på arbetsplatsen och i den externa kommunikationen. Kundservicen blir definitivt bättre när kundtjänstpersonalen och kunderna förstår varandra och kan kommunicera obehindrat i kassan, på snabbmatsrestaurangen eller vid leveranser osv.

Visa vår kundvideo om språkutbildningen vid Pirkanmaa ELY Center.

Fördelarna med språkutbildning på det lokala språket

I situationer där det råder brist på arbetskraft är det klokt att fråga sig om det är bättre att engagera de befintliga medarbetarna i högre grad eller kontinuerligt fortsätta rekrytera nya. Innan man kan anställa en ny medarbetare har det redan krävts HR-resurser för att gå igenom alla lämpliga kandidater. Det krävs också resurser för att genomföra den introduktionsutbildning som erbjuds de nya medarbetarna. Om personalomsättningen är stor blir bara rekryteringen och introduktionen stora utgiftsposter. Det kostar mindre att hitta en medarbetare och knyta dem närmare företaget.

När det gäller invandrare är språkutbildning en av de bästa metoderna för att integrera medarbetaren i företaget och arbetsgemenskapen. Att överbrygga språkbarriärer är en förutsättning för att arbetet ska kunna utföras, men det bidrar även till att öka medarbetarens engagemang. Språkutbildningen visar också att medarbetaren är uppskattad av arbetsgivaren och att företaget gärna vill behålla personen. När medarbetarna känner lojalitet mot företaget minskar personalomsättningen och rekryteringskostnaderna sjunker.

När det gäller språkutbildning för experter och personer med specialkunskaper ligger fokus ännu mer på att knyta dem till företaget och integrera dem i den nya miljön. Ingen vill vara att den framstående utländska experten ska återvända till hemlandet bara för att han eller hon inte kunde anpassa sig till den nya miljön. När det gäller integration så är kunskaper i det lokala språket det bästa sättet att skapa band mellan invandraren och arbetsplatsen. Naturligtvis finns det också en kostnadsaspekt kopplat till de specialiserade experterna. Att hitta en lämplig medarbetare för en tjänst kan kräva stora resurser.

Behovet av rörlig arbetskraft erkänns också av EU-kommissionen. Kommissionen har lanserat initiativet ”Mitt första Eures-jobb”, vars målsättning är att hjälpa arbetsgivare att hitta unga medarbetare från andra EU-länder. Inom initiativet erbjuds arbetstagarna ekonomiskt stöd för kostnader i samband med jobbsökandet och flytten till det nya landet. Du kan läsa mer om initiativet här.

Mer information om Eures samarbetsnätverk som utvecklats för att stödja den fria rörligheten i arbetslivet hittar du här.

Vilken typ av utbildning ska man erbjuda till nya medarbetare?

Det finns en mängd olika alternativ för språkutbildning. Hur den genomförs beror naturligtvis på deltagarens behov och hur många deltagare det rör sig om. Enskild undervisning är det bästa alternativet när man vill utveckla konversationsförmågan. Fördelen med mindre gruppsessioner är att deltagarna kan fortsätta lärandet även utanför själva språkkursen. De gemensamma erfarenheterna och stödet från andra deltagare skapar goda förutsättningar för lärandet. Utbildningen kan också erbjudas via nätet, vilket gör den mindre bunden till en viss tid och plats.

Förutom språkutbildning så kan en person som nyligen har flyttat till ett nytt land också ha verklig nytta av utbildning i interkulturell kommunikation. Många lokala rutiner, seder och bruk kan komma som en överraskning eller smärre chock för personer som kommer från en annan kultur. En del kan till exempel tycka att den tystnad och brist på småprat som är kännetecknande för många nordbor är oartig, även om det inte alls är avsiktligt. Att kunna språket hjälper mycket, men att dessutom känna till kulturen bidrar till att skapa förståelse för de lokala särdragen i landet.

Behöver ditt företag språkutbildning för nya medarbetare som har flyttat till landet? Söker ditt företag efter en språkutbildningslösning för kommande nyrekryteringar? Välkommen att kontakta oss! Våra experter hjälper dig gärna att hitta de lämpligaste utbildningsalternativen. Läs mer om vår språkutbildning här.

Här är vår coachningskalender som du kan använda för att boka språkutbildning  snabbt och enkelt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev