Varför erbjuda språkutbildning till medarbetare från utlandet?

Innehåll

2020-03-25-language-training-for-foreign-talent

Tampas ni på ditt företag med utmaningen att försöka rekrytera de bästa personalresurserna och talangerna inom ert specifika område? Bristen på spetskompetens inom vissa sektorer och yrken som IT-arkitekter, systemutvecklare, testledare och civilingenjörer gör livet komplicerat för många HR-chefer.

Det gör det svårt att hitta rätt personal, vilket tvingar dem att utvidga sökområdet och försöka rekrytera från utlandet för att försöka åtgärda resursglapp och kompetensgap, nu och i framtiden. Inom IT- och tekniksektorerna kämpar nu många svenska företag för att rekrytera nyckelkompetens från andra delar av EU – och till och med utanför EU från länder som Kina och Indien.

Många företag som har internationell verksamhet upplever en rad problem på grund av olika språkliga hinder för samarbete och kommunikation, både internt och externt. Det finns många scenarion där språkutbildning har blivit en alltmer kritisk framgångsfaktor. Kanske har ditt företag utlokaliserat supportavdelningen, HR-centret eller utvecklarteamet till ett annat land än Sverige? Eller ditt företag kanske bedriver verksamhet i Sverige men är baserat i ett annat land och har därför behov av att medarbetare från andra länder reser norrut för att jobba?

Men hur bär man sig åt för att lyckas rekrytera de bästa ingenjörerna eller högutbildade experterna till Sverige eller andra delar av Norden? En hög lön räcker oftast inte för att motivera de här kandidaterna. För att de ska stanna längre än en begränsad tidsperiod behöver ni som företag hjälpa dem att integrera sig på ett djupare plan och trivas – både på företaget och i samhället i stort.

Utbildningens kvalitet och relevans

Ett sätt att investera i de här värdefulla specialisterna och närma sig dem med en konkurrensfördel är att erbjuda dem nyckeln till all integration, nämligen att lära sig språket. Och den utbildning som erbjuds måste vara individanpassad och extremt relevant för deras behov. De flesta medarbetare behöver förstås lära sig språket i det land där de arbetar för att kunna kommunicera med omgivningen och hitta sin plats i samhället. Men det räcker inte med att bara lära sig språket. För att vara verkligt användbar måste språkutbildningen vara kopplad till den specifika yrkesrollen, kompetensen och professionella situationen. Varje individ måste ges verktyg för att kunna prestera fullt ut och tillämpa sina specialistkunskaper på det främmande språket. Därför måste utbildningen väljas utifrån varje enskild individ och anpassas efter deras behov.

Att erbjuda utbildning för att förbättra medarbetarnas kommunikation är ett centralt och effektivt sätt att både minska personalomsättningen och öka produktiviteten i internationella företag. Om ditt företag har en personalstyrka som består av många nationaliteter är det av största vikt att du hjälper dem att samarbeta i team och säkerställer att de kan göra sig förstådda i sina respektive yrkesroller. Och det handlar inte om att bara lära sig engelska eller lära sig svenska. Det handlar också om hur man arbetar i en mångkulturell företagsmiljö: att hitta gemensamma arbetssätt, hålla webbmöten, få ut mesta möjliga av möten, förbättra presentationstekniken och förstå de olika kanaler som människor använder i olika länder osv. I de flerspråkiga miljöer som ofta uppstår i kölvattnet av fusioner och förvärv kan även ganska enkla ansträngningar att vara lokal, och till exempel presentera visst material på svenska, göra stor skillnad för personalen, säljstyrkan och specialisterna. Ofta finns en stor förbättringspotential inom alla de här områdena.

En av de viktigaste uppgifterna för HR-rollen är att inspirera, coacha och påverka nyckelmedarbetare som har stor betydelse för verksamhetens resultat. Språkutbildningen som ditt företag erbjuder kommer att bidra till att dina utländska experter känner sig mer tillfreds och bekväma i sina yrkesroller. Det är viktigt att HR deltar på hög strategisk nivå i organisationen och får delta i ledningsdiskussioner för att där framhålla vikten av mjuka värden som medarbetarnas trivsel och mjuka färdigheter (soft skills) som språkkunskaper.

Mätbar utbildning

Det finns en mängd olika tillgängliga alternativ för den som vill lära sig språk. Allt ifrån webbaserade självstudier och språkkurser, frilansande utbildare, deltidsstudier på universitet och skolor och professionella språkutbildningsföretag som erbjuder blandat lärande med virtuell utbildning och interaktiv utbildning utifrån individens schema och högintensiva lärarledda lektioner. Men när man diskuterar värdet av språkutbildning är det viktigt att komma ihåg att mjuka färdigheter både kan och bör mätas. Eftersom språkutbildning inte är en kärnverksamhet på de flesta företag måste man sätta upp tydliga mål för exakt vad som ska uppnås genom t.ex. en kurs i svenska språket. En professionell språkutbildningspartner säkerställer att dessa mål definieras innan det första utbildningstillfället ens äger rum. Helst ska målen stödja organisationens övergripande mål och mätas* efter slutförandet. I syfte att förklara fördelarna med att investera i språkutbildning för företagsledningen, kan det vara användbart att koppla vinsterna eller besparingarna till konkreta HR-projekt för att mäta avkastningen på investeringarna (ROI) samt att alltid presentera statistik och uppföljningar för varje enskilt projekt.

*Målen kan mätas kvantitativt genom att till exempel använda skalan i de gemensamma europeiska referensramarna för språkinlärning och språkundervisning (CEFR) eller kvalitativt genom att utvärdera varje fördefinierad parameter och målsättning.

2020-03-25-language-training-foreign-talent

Centralt hanterad utbildning

Det finns en rad fördelar med att välja en enda professionell utbildningspartner som kan erbjuda flexibla lösningar för företagets alla skiftande utbildningsbehov. Med en enda utvald leverantör kan företag ofta dra fördel av förhandlade priser i kontrakt eller ramavtal och det öppnas även möjligheter till volymrabatter och paketerbjudanden. Det sparar dessutom tid för alla parter eftersom personalen vet vart de ska vända sig, istället för att själva leta efter språkkurser. Det gör det också möjligt att göra en strukturerad dokumentation av all utbildning som sker, samt följa upp alla resultat. När språkutbildningen dokumenteras säkerställer man att företaget har kontroll över alla språkutbildningsprojekt och det blir mycket lättare att mäta och utvärdera besparingar och effekter.

Sammanfattningsvis ska man som företag kunna förvänta sig språkutbildning som är:

 • flexibel och inlärarcentrerad
 • organiserad
 • centralt hanterad
 • relevant för en specifik yrkesroll och situation
 • baserad på tydliga mål
 • mätbar/uppföljningsbar
 • dokumenterad

Vad bör du kunna förvänta dig från en språkutbildnings-leverantör idag?

Den digitala transformationen är redan här och i den Netflix-era vi nu lever har de flesta av oss vant oss vid att ha tillgång till all information vi behöver snabbt och lätt, precis när det passar oss och via de kanaler vi själva väljer att använda. Och utbildning ska inte behöva vara ett undantag i det här sammanhanget. Många yrkesarbetande är inte längre intresserade av att ta sig till ett personligt möte med en lärare en gång i veckan. Även om många personer i sitt yrke upplever att de har behov av att utveckla sin kompetens inom vissa viktiga områden, och uppskattar att arbetsgivaren erbjuder dem den möjligheten, så är de inte beredda att vika flera timmar av sin arbetsdag (eller kväll) för utbildning. Språkkurserna behöver vara flexibla och lätt tillgängliga via valfri kanal, inklusive mobilen, och på valfri tid.

Det här har lett fram till uppkomsten av bite-sized learning och utbildningsmoduler, där kunskapen förmedlas i små portioner för en mindre tidsödande inlärningsprocess där innehållet finns enkelt tillgängligt via nätet vid vilken tidpunkt som helst. Angreppssättet är i hög grad inlärarcentrerat, dvs. fokuserar på deltagarens behov, och utbildningen måste upplevas som engagerande och meningsfull.

De flesta företag idag efterfrågar lösningar med s.k. blended learning eller hybridlärande, där elearning eller webbaserade självstudier kombineras med kontakt med en lärare eller utbildare i önskad kanal. Anledningen är att även om man ofta kan uppnå en viss nivå genom självstudier i egen takt genom något av alla tillgängliga verktyg så kommer man med största sannolikhet att köra fast till slut, till exempel vad gäller uttal eller uttryck, om man inte får någon återkoppling eller professionell hjälp från en lärare eller coach. Även om det nu existerar både chattbottar för konversation med en virtuell person och virtual reality-appar så behöver de flesta människor i alla fall ett minimum av mänsklig interaktion.

Som vi vet är s.k. soft skills som social förmåga, ledarskap, kommunikation, samarbetsförmåga och att överbrygga kulturella skillnader mycket eftersökta på dagens arbetsmarknad. Vissa anser till och med att sådan kompetens är viktigare än rollspecifika kunskaper. Detta gör att det blir ännu mer centralt att välja en utbildningspartner som kan erbjuda expertis inom dessa områden, utöver själva språkutbildningen.

Det är också viktigt att notera att på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad har kunskaperna kortare hållbarhet. Det innebär att det finns behov av ett kontinuerligt lärande under loppet av yrkeskarriären och rekryterare måste se till att inte bara tillgodose dagens kompetensbehov utan också blicka framåt och parera framtida resursglapp. Inlärningsprocessen måste därför pågå kontinuerligt och svara mot företagens behov efterhand som de uppstår.

Elearning är en mycket tidsbesparande utbildningsform. En av alla dess fördelar är att den är en individuell process där deltagarna arbetar i egen takt, men samtidigt säkerställer att alla får samma information. E-utbildning kan inte bara användas för språkkurser utan är också en kostnadseffektiv kanal för många andra typer av information, som arbetssäkerhet eller en ny företagsstrategi. Vill du veta mer om elearning och digital utbildning? I den här bloggen delar våra experter med sig av sina kunskaper om hur elearning kan användas för kompetensutveckling.

Om Acolad

Acolad har lång erfarenhet av att erbjuda språkutbildning. Vi startade vår verksamhet för mer än 40 år sedan på det mest traditionella sättet med lärarledd utbildning. Längs vägen har vi hunnit uppleva varje enskilt steg i framväxandet av dagens språkutbildning. Vi har sett den utvecklas och anta former som elearning, webbinarier, interaktiv utbildning och digitalt lärande, videor och webbaserade lektioner. I slutänden har utvecklingen lett oss hela vägen fram till den avancerade och individuellt utvalda hybridutbildning som vi kan erbjuda våra kunder idag. Under årens lopp har vi på Acolad framgångsrikt lyckats anpassa oss efter kundernas förändrade behov. Men hela tiden har vi stått fast vid grundprincipen att språkutbildning inte bara handlar om att undervisa i språk. Man måste dessutom koppla språket till en färdighet eller ett nytt sätt att arbeta på det andra språket. Det är först då som utbildning blir en verkligt värdefull komponent i affärsmiljöer.

Acolad erbjuder ett komplett utbud av språkutbildningslösningar. Om ditt företag står inför mångkulturella utmaningar och hanterar flera arbetsspråk vill vi gärna höra om det. Kanske kan vi föreslå en passande lösning för just era behov.

Läs mer om våra språkutbildningtjänster

Vill du diskutera språkutbildning eller svenskkurser för ditt företags räkning? Eller har du en fråga till oss? Skriv en kommentar eller kontakta oss så kommer våra experter att föreslå en möjlig lösning.

Om du vill veta mer om modern elearning kan du läsa vår blogg: Fyra trender som tar elearning till nästa nivå.

Acolads intervjuade experter:

 • Jasmin Vuorinen, Senior Business Development Manager
 • Ida Hallingbäck, Language Training Coordinator 
 • Anu Rummukainen, Business Development Manager
 • Blake Schumacher, Specialist Trainer in Andragogy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev