Vilken roll spelar översättningar inom internationell marknadsföring?

Språk

2020-04-08-Multilingual-Marketing

I den här bloggen tar vi upp vilken roll översättningar spelar inom internationell marknadsföring, hur översättningar för närvarande hanteras på många företag och hur översättningar kan förbättras ur ett marknadsföringsperspektiv.

Efterhand som ett företag blir mer internationellt och söker nya målgrupper blir översättning en viktig faktor. Översättningar behövs för webbsidor, produktförpackningar och många andra syften. I marknadsmaterial fungerar inte ordagranna översättningar eftersom det krävs att man bearbetar texten mer för att påverka en ny målgrupp.

Varför bör man använda mer än ett språk i sin marknadsföring?

En förutsättning för att etablera sig på en ny marknad är att det går att hitta företaget. Marknadsföring och kommunikation måste vara effektiva för att höras och för att företagets namn ska bli känt.

I motsats till vad många kanske tror så behöver man inte börja med två tomma händer. Om ditt företag har skapat en mängd intressant material om en produkt eller tjänst så kan det användas på den nya marknaden. Man behöver inte lokalisera allt befintligt innehåll utan bara det som är relevant för målgruppen. Översättning och lokalisering av befintligt material är avsevärt mycket billigare än att skapa nytt innehåll. Bara att producera en kort bloggartikel kan ta flera arbetsdagar, medan en professionell översättare kan översätta 2 000 ord per dag i genomsnitt. Så det är väldigt fördelaktigt att översätta befintligt innehåll.

När man som företag går in på en ny marknad måste man bestämma på vilket språk man ska kommunicera med den nya målgruppen på. Som universellt språk är engelskan en kompromiss, eftersom det är det vanligaste språket på Internet. Men det är bättre att vara lokal än universell: människor vill hellre göra affärer på sitt eget språk och är mycket mer mottagliga för budskap på sitt modersmål.

En annan utmaning som handlar om engelska är sökmotoroptimering. Just eftersom engelskan är det vanligast förekommande språket på nätet, är även konkurrensen om den bästa och eftersökta positionen bland sökresultaten mycket tuffare. I de här fallet kan det ge företaget bättre synlighet i sökmotorerna att använda det lokala språket.

När ett företag ger sig in på en ny marknad behöver produkten eller tjänsten få stöd av marknadskommunikation. Det är få produkter som blir kända bara genom att folk pratar om dem. För att lyckas nå ut till nya målgrupper är det nödvändigt att du skapar marknadsföring på flera språk.

Hur implementerar man flerspråkig marknadsföring i internationella organisationer?

Det finns fyra etablerade sätt att implementera flerspråkig marknadsföring. Alla har olika fördelar och nackdelar.

Översättningarna utförs av en medarbetare som kan det lokala språket

Ett av de vanligaste sätten att hantera marknadsöversättningar är att ta hjälp av en medarbetare som arbetar på den lokala marknaden. I det här fallet måste företaget ha någon form av lokal organisation. En klar fördel med det här upplägget är att översättaren känner till den lokala kulturen och har målspråket som modersmål – och dessutom är bekant med produkten som ska marknadsföras. Men att översätta vid sidan av det vanliga arbetet kan medföra andra problem. Tillvägagångssättet för också med sig flera utmaningar. Om medarbetaren inte har någon marknadsbakgrund kanske han eller hon inte har tillräckliga kunskaper för att producera det kreativa innehåll som behövs. Översättningen kan väldigt lång tid om den inte utförs av en professionell översättare. Om det är mycket material som ska översättas anlitas vanligtvis en översättningsbyrå för uppdrag på projektbasis.

Styrkor

 • Kunskap om lokala marknadens kultur och språk
 • Kunskap om företaget, företagskulturen och produkter

Svagheter

 • Resursproblem
 • Bristande kunskaper om marknadskommunikation
Översättningarna hanteras av en marknadsföringsbyrå

Många företag outsourcar sin marknadsföring till marknadsföringsbyråer, både på hemmamarknaden och internationellt. Annonsbyråer har sällan egna översättare, så översättningarna läggs ut på frilansare eller översättningsbyråer. I det här fallet hanterar marknadsföringsbyrån den kreativa aspekten, medan en frilansöversättare utför översättningen. Styrkan i den här metoden ligger i marknadsföringsbyråns kompetens. Marknadsföringsexperter vet också hur man kommunicerar med olika målgrupper och de kan förstås sökmotormarknadsföring innan och utan.

Språkrelaterade problem kan också uppstå med det här arrangemanget, även om professionella översättare används. Översättningarna hanteras som engångsprojekt av de inblandade parterna, vilket leder till att översättningstekniken används på ett otillräckligt sätt, eller inte alls. Om uppdraget inte utförs noggrant kan slutresultatet bli en alldeles för bokstavlig översättning, och källspråkets omsorgsfullt utarbetade stil och ton kommer inte att kommuniceras på målspråket på önskat sätt. Att låta alla översättningar genomgå en anbudsprocess på projektbasis kan störa enhetligheten i företagets kommunikation.

Styrkor

 • Marknadsföringskompetens
 • Känner till rätt ton och stil

Svagheter

 • Bristande information till översättaren, underanvändning av teknik, ingen kontinuitet
 • Översättningen förmedlar inte budskapet korrekt
Översättningarna görs direkt av en översättningsbyrå

Ett praktiskt alternativ är att outsourca marknadsöversättningarna till de olika språken direkt till en leverantör av språktjänster. Fördelarna med det tillvägagångssättet är språkkompetensen och lokalkännedomen. En stor översättningsbyrå har ett så pass omfattande nätverk av översättare att de kan garantera en lokal översättare i nästan alla länder. En utmaning kan vara att översättningsleverantören behöver lära sig mer om kundföretagets tjänster. Det innebär att det tar tid att översätta och redigera budskapet.

Styrkor

 • Lokal kännedom om översättningarna
 • Professionell översättningskvalitet

Svagheter

 • Bristande kunskaper om kundföretaget och dess produkter eller tjänster
Ett företags interna översättningsteam stöder marknadsföringen

Den mest sällsynta metoden är att företagets eget interna översättningsteam får ansvaret för den flerspråkig marknadsföringen. Styrkan i arrangemanget är att budskapet förblir konsekvent på alla språken. Det går också att hålla ton och stil konsekvent när översättarna samarbetar med marknadsteamet. Översättningarna återger exakt det som marknadsteamet vill att budskapet ska kommunicera. Inom flerspråkig marknadsföring ger det här tillvägagångssättet bäst resultat.

Utmaningen med arrangemanget är kostnaden: att ha ett separat översättningsteam är en dyr investering. Det måste finnas en jämn och hög volym av material som ska översättas för att metoden ska vara kostnadseffektiv. Det är få företag som har tillräckligt stora översättningsvolymer för att det ska vara lönsamt med ett separat team.

Styrkor

 • Högkvalitativa översättningar och enhetliga budskap
 • Interaktion med marknadsteamet

Svagheter

 • Mycket stora översättningsvolymer krävs för kostnadseffektivitet

Hur ser bra flerspråkig marknadsföring ut?

Om målet är flerspråkig marknadsföring som tilltalar målgruppen bör vi egentligen inte bara prata om översättning. Om målet är att texten ska tilltala målgruppen behövs en kreativ och fri tolkning och innovativa språkversioner. Ordagranna marknadsöversättningar tilltalar sannolikt inte målgruppen på samma sätt som en kreativ tolkning, där texten anpassas för bästa effekt. Syftet med en översättning är vanligtvis att förmedla det ursprungliga budskapet så oförändrat som möjligt på ett annat språk, men marknadstexter kräver anpassningar som tilltalar den lokala publiken. Det kan man göra med hjälp av kreativ tolkning.

En ny målgrupp kräver att budskapet anpassas till just den gruppen.

Att känna målgruppen och anpassa budskapet utifrån den är de viktigaste förutsättningarna när man strävar efter att skapa bättre flerspråkig marknadsföring. Att känna målgruppen innebär också att man har kunskap om lokala sedvänjor, sökvanor och kultur. Det bidrar till att undvika problem som ofta uppstår på nya marknader. En del ord eller termer kan vara problematiska eller till och med tabubelagda inom vissa språkområden.

Mätning och övervakning är lika viktiga inom flerspråkig marknadsföring som på hemmamarknaden. På nya marknader, särskilt i tidiga skeden, är det bra att få en uppfattning om vilken typ av åtgärder som fungerar och var det finns utrymme för förbättringar. Samtidigt får vi viktig information om vilken typ av budskap som kommer att tilltala den nya målgruppen.

2019-11-19-Role-of-Translations-illustration

Vilket mervärde kan en översättningsbyrå erbjuda inom flerspråkig marknadsföring?

En modern leverantör av översättningstjänster kan hjälpa företag med flerspråkig marknadsföring på olika sätt. Ett omfattande nätverk av översättare inkluderar översättare av marknadstexter som kan utföra kreativa översättningar som talar till målgruppen.  I nätverket finns också experter som kan skapa nytt innehåll på målspråket. Översättare, redigerare och copywriters som är experter på både språk och kreativitet arbetar under samma tak.

Mervärdet kommer också från flerspråkig sökmotoroptimering. Nätverket innehåller översättare som behärskar teknikerna och verktygen för sökmotoroptimering och kan välja ut de mest relevanta nyckelorden för sökmotorn i till exempel översättningar av webbsidor.

Det är också bra att komma ihåg att översättningsteknik leder till kostnadsbesparingar. Till exempel är en termbas ett fantastiskt verktyg för sökmotormarknadsföring. Företagets kan använda de nyckelord som lagras där när de producerar eget innehåll och utför sökmotormarknadsföring, SEM. Översättarna å sin sida använder termbasen i översättningar och kreativa texter. När en termbas används på flera nivåer och för olika uppgifter ökar det möjligheterna att förbättra synligheten i sökmotorerna. Fördelarna med att använda en termbas blir ännu mer uppenbara när man som företag ska arbeta med marknadsföring på flera språk.

När man lokaliserar befintligt marknadsmaterial kan det vara mycket fördelaktigt att använda ett översättningsminne. Om materialet innehåller upprepningar kan det sänka översättningskostnaderna att använda ett översättningsminne.  I kreativa texter är kostnadsfördelarna lika stora eftersom upprepningarna undviks med avsikt – texterna kan ofta vara helt unika.

En leverantör av översättningstjänster kan erbjuda mer än kreativa översättningar av marknadstexter. De kan ibland också erbjuda expertis inom videoproduktion och webbsidesinnehåll. I en föränderlig värld anpassar sig leverantörerna av översättningstjänster till marknadens växlande behov.

Vad krävs för att lyckas med flerspråkig marknadsföring?

När man ska producera flerspråkig marknadsföring som talar till målgruppen börjar allt med en omfattande briefing. Den som producerar översättningar eller kreativa texter informeras i detalj om målgrupp, önskad ton och stil, syftet med kampanjen eller budskapet osv. Syftet är att ge dem omfattande instruktioner eftersom det sällan kan bli för mycket information. Om det är företagets första flerspråkiga kampanj kan det vara bra att inkludera exempel på material som används på hemmamarknaden. Det bidrar till att skapa en mer korrekt bild av ton och stil.

Ju mer omfattande ett företags flerspråkiga marknadsföring är, desto viktigare blir det med samarbete och dialog. Ju bättre parterna förstår varandra desto mer givande blir deras samarbete.

Sammanfattning

Företag arbetar med flerspråkig marknadsföring på många olika sätt, beroende på deras storlek och strategi. Det är svårt att säga vilket som är det bästa tillvägagångssättet eftersom alla har sina styrkor och svagheter. En översättningsbyrå kan i egenskap av leverantör av språktjänster erbjuda service som är till stor nytta inom den flerspråkiga marknadsföringen. De kan erbjuda många fler tjänster än vad de flesta tror. Det är viktigt att komma ihåg att en översättningsbyrå kan hjälpa sina kunder med många tjänster utöver översättning.

Behöver ditt företag hjälp med att skapa innehåll på olika språk eller översätta marknadstexter? Söker ditt företag en översättningspartner för att ta er in på nya marknader? Välkommen att kontakta oss! Våra experter hjälper dig gärna att hitta de tjänster som uppfyller just dina behov.

Hämta vår kosdnadsfria e-bok "Flerspråkig SEO och innehållsmarknadsföring"